rechtsstaat

Maastricht Centre for Human Rights: Corruptie & mensenrechten

Lotte RooijendijkCorruptie, Extern nieuws, Mensenrechten

Het Maastricht Centre for Human Rights, onderdeel van de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht, doet onderzoek naar diverse mensenrechtelijke thema’s. Een aantal medewerkers houdt zich in dit kader ook bezig met de bestudering van corruptie.

Zo heeft criminoloog Prof. dr. Hans Nelen onder andere ervaring met het doen van empirisch onderzoek naar corruptie in Nederland en heeft Prof. dr. Paul Frielink als voormalig landelijk corruptie-officier strafrechtelijke expertise op het gebied van corruptiebestrijding.

Juriste Martine Boersma doet een promotieonderzoek over de relatie tussen corruptie en mensenrechten, aangezien corrupte overheidshandelingen niet zelden kunnen worden gekwalificeerd als schendingen van internationaal erkende rechten, waaronder zowel burger- en politieke rechten als sociaal-economische rechten. Dit onderzoek zal naar verwachting  worden afgerond in het najaar van 2011.

Mede in het kader van dit onderzoek vond op 22 en 23 oktober 2009 een internationale, interdisciplinaire conferentie over het thema ‘Corruption & Human Rights’ plaats in Maastricht. De bijdragen die tijdens dit evenement zijn geleverd worden gepubliceerd in een conferentiebundel die in de loop van 2010 verschijnt bij uitgeverij Intersentia.

Prof. Nelen en Martine Boersma, alsmede een aantal andere medewerkers, zijn betrokken bij het verzorgen van een reeks afstandscolleges aan de universiteit van Yogyakarta over corruptie en integriteit. Daarin komt ook de mensenrechtelijke dimensie aan de orde. Het Maastricht Centre is beschikbaar voor de beantwoording van vragen over het onderwerp corruptie en mensenrechten.