Over Transparency International

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

Geschiedenis


In 1993 lag voor de oprichters van Transparency International (TI), werkzaam bij onder meer de Wereldbank en de UNDP, de focus op de armste landen. Daar zijn immers de gevolgen van corruptie het meest nijpend. Het secretariaat van TI, gevestigd in Berlijn, is voor een belangrijk deel werkzaam voor en in deze landen.

Uitbreiding van het werkgebied naar Europese landen volgde spoedig. In deze geïndustrialiseerde wereld verdwijnt misschien wel 2-4% van het BBP. Bovendien draagt meer integriteit in deze landen ook bij tot verbetering van de situatie in arme landen.

Afdelingen (‘Chapters’) van TI die corruptie in eigen land bestrijden, zijn er inmiddels in meer dan honderd landen, ook in Nederland. Transparency International Nederland (TI-NL) is een in Amsterdam opgerichte vereniging met ANBI-status. Vooral Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Bangladesh en Indonesië hebben sterke, actieve afdelingen met veel leden.

Fraude kost jaarlijks 5% van de omzet van bedrijven, omgerekend naar het bruto wereldproduct levert dit een kostenpost van 3,7 biljoen dollar op.Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) -- Report to the Nations 2014
TI Annual Membership Meeting

TI is in 1993 naar Duits recht opgericht als een ‘Verein’, een vereniging met leden. Leden bestaan zowel uit particulieren die op persoonlijke titel lid zijn, als uit de verschillende nationale afdelingen (‘Chapters’). In de vereniging hebben individuele leden en afdelingen gelijke stem.

TI houdt eens per jaar in de herfst haar algemene jaarvergadering. Naast de verkiezing van nieuwe bestuursleden en goedkeuring van de jaarstukken worden allerhande zaken aan de orde gesteld. Bestuursleden hebben een mandaat voor drie jaar en kunnen drie keer herkozen worden. Tussentijds vergadert het algemeen bestuur minstens zes maal per jaar. Het algemeen bestuur benoemt de Directeur-Generaal die verantwoordelijk is voor het secretariaat.

Uitgangspunten en activiteiten TI


Transparency International ziet het als haar doel om een wereld vrij van corruptie te scheppen.

TI geeft leiding aan de inspanning om integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te bevorderen om corruptie uit te bannen. TI brengt daarmee vele mensen samen die zich inzetten om de vernietigende invloed van corruptie op mannen, vrouwen en kinderen, waar ook ter wereld te beëindigen.
TI kan zich niet vinden in de onvermijdelijkheid van corruptie en wil hoop bieden aan de slachtoffers ervan. Sinds haar oprichting in 1993 heeft TI een leidende rol in de verbetering van de levens van miljoenen mensen door een anti-corruptiebeweging op gang te zetten. TI voert praktische en pragmatische actie om:

  • mensen meer bewust te maken van corruptie; en
  • onverschilligheid en het gedogen van corruptie te verminderen.

In de praktijk betekent dit dat TI-afdelingen leiders en autoriteiten uit de samenleving (overheid, bedrijfsleven, wetenschap et cetera) bij elkaar brengen om te komen tot integer handelen. Het wereldomvattende netwerk van TI is een factor van belang om een overheid te bewegen om hervormingen door te voeren die corruptie moeilijker maken. Concreet gaat het veelal om openbaarheid van bestuur.

TI kiest geen partij. TI neemt geen deel aan onderzoek naar vermeende corruptie en speelt geen rol bij het openbaar maken van individuele gevallen van corrupt gedrag.

TI heeft de bekwaamheden, het instrumentarium, de ervaring en de brede deelname van haar leden om corruptie daadwerkelijk aan te vatten en om wereldwijde en regionale initiatieven te nemen.


Zie voor meer informatie over Transparency International: http://www.transparency.org/,
En ten aanzien van de totstandkoming van TI: http://www.transparency.org/whoweare/history.


Transparency International wereldwijd