Over Transparency International Nederland


Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Door de gedeelde kennis en expertise van activisten, juristen, academici, accountants, technologen en anderen effectief in te zetten, beoogt TI corruptie zichtbaar te maken en daardoor beleidsmakers én burgers te stimuleren om zich voor een effectieve corruptiebestrijding in te zetten. Dat gebeurt onder andere door onderzoeken zoals het National Integrity System (NIS) onderzoek, het rapport ‘Kijken in de Spiegel’ over de pensioensector, door samenwerking met Transparency International Secretariat (TI-S) en andere chapters, door het publiceren van policy-papers over corruptiegevoelige kwesties, door voorlichting aan ministeries en de Tweede Kamer en door een actief mediabeleid.

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt in de Bribe Payers Index (2011) tot een van de meest integere van de wereld bestempeld. Desondanks zijn corruptieschandalen in Nederland voortdurend in het nieuws. TI-NL zet zich in om in Nederland de bewustwording van integer gedrag te vergroten en de aanpak van corruptie te verbeteren.

Speerpunten in 2016/18 zijn:

 • Bewustwording en aanpak voor het Nederlandse bedrijfsleven;
 • No Impunity: Privaat & publiek toezicht & handhaving; en
 • Transparante lobby.
 • Ultimate Beneficial Ownership (UBO): aanpak illegale geldstromen.
 • Asset Recovery: Herstel van gestolen activa (slachtoffers).

Awards

Transparency International Nederland won in 2015 de anti-fraude award.


Sponsors

TI-NL wordt gesponsord door de Adessium foundation:


Bestuur

Het bestuur van Transparency International Nederland is op 21 september 2017 als volgt samengesteld:P. (Paul) Vlaanderen (voorzitter – onbezoldigd)

Paul Vlaanderen heeft vele publieke sector functies bekleed in nationale en internationale gremia. Tot voor kort was hij de Bewindvoerder voor Nederland in de Raad van Bestuur van de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling (EBRD) in Londen, waar hij o.m. enkele jaren het Audit Comité van de bank voorzat. Daarvoor fungeerde hij als roterend president van het mondiale intergouvernementele anti-witwas forum Financial Action Task Force (FATF) in Parijs. Eerder in zijn loopbaan werkte hij voor de ministeries van Financiën en Economische Zaken in Den Haag, voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Rome. Hij wil zich inzetten voor TI-NL vanuit de overtuiging dat in moderne democratieën sterke ‘civil society’ organisaties onontbeerlijk zijn. TI staat voor ‘good governance’ bij bedrijven en overheid, in woord en daad, naar letter en geest.L. (Linda) Slot (secretaris – onbezoldigd)

Linda is zelfstandig adviseur op het gebied van integriteit en compliance. Momenteel is zij als adviseur werkzaam voor internationale beursgenoteerde- en niet beursgenoteerde bedrijven. Linda is jurist en gecertificeerd fraude onderzoeker (CFE). In de afgelopen 15 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in bedrijfsethiek en het voorkomen van fraude en corruptie. Voordat zij zelfstandig adviseur werd, heeft zij bij diverse bedrijven gewerkt in de opsporing van fraude en corruptie en in het veld van fraude risico management en compliance.A. (Alban) Bastiaan (penningmeester – onbezoldigd)

Alban Bastiaan is afgestudeerd in accountancy en verbonden aan Nyenrode als universitair docent. Hierbij is de docentenprijs van “Aanstormend Talent” hem toegekend voor het academisch jaar 2016. Voordat hij als universitair docent begon heeft hij meerdere jaren bij een vooraanstaande accountantsorganisatie gewerkt. Naast zijn werk bij Nyenrode volgt hij twee universitaire opleidingen: Informatica (met een specialisatie in Data Science) en Rechten. Zijn ambitie is om diverse invalshoeken vanuit meerdere vakgebieden te combineren, zodat de praktijk en onderzoek hierin aangesterkt kan worden. Een van zijn interessegebieden hierin is fraude- en corruptiebestrijding. Sinds april 2018 is hij penningmeester van TI-NL.A. (Arjen) Tillema (bestuurslid – onbezoldigd)

Arjen Tillema is per 1 mei 2017 adviseur op het gebied van compliance vraagstukken. Hij is lid van de Beroepscommisse Betaald voetbal KNVB. Hiervoor was hij 23 jaar werkzaam als advocaat in Amerika en Amsterdam, waarvan de laatste 14 jaar als partner Banking & Finance bij NautaDutilh. In die periode was hij onder meer 10 jaar benoemd raadsman van de Nederlandsche Bank en enige jaren actief als rechter-plaatsvervanger bij de fraudekamer van de Rechtbank Arnhem. Van begin 2016 tot mei 2017 was hij Ethics and Compliance Director bij SHV Holdings. Hij is verder oud-voorzitter van de Harvard Club of the Netherlands en oud-voorzitter van TI-NL.D. (Donald) Kalff (bestuurslid – onbezoldigd)

Dr Donald Kalff is senior fellow van het Management Department van the Wharton School van de University of Pennsylvania. Hij is voormalig lid van de Groepsraad van de KLM en werkte daarvoor bij Shell in verschillende management functies. Hij adviseert ondernemingen en instellingen op het terrein van toezicht, bestuur, organisatiestructuur en besluitvorming. Door middel van boeken, artikelen, lezingen en interviews neemt hij actief deel aan het maatschappelijk debat over deze onderwerpen. Daarnaast is Donald Kalff ondernemer. Hij is medeoprichter en commissaris van biotech AIMMTherapeutics. Hij is verder oprichter van MondialDx, medeoprichter van Tillia Pharma en investeerder in Oxytone Pharma, ondernemingen die zich richten op de diagnostiek en behandeling van tropische ziekten.H. (Hannah) de Jong (bestuurslid – onbezoldigd)

Hannah de Jong is jurist en afgestudeerd in het civiel- en bedrijfsrecht. Na haar studie was zij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en later bij Van Doorne. Vervolgens is zij directeur geweest van het Adviespunt Klokkenluiders. Hier heeft zij ervaren hoe belangrijk het is dat melders van maatschappelijke misstanden (zoals fraude en corruptie), maar ook journalisten en hun bronnen worden beschermd. Sinds medio februari 2016 maakt zij deel uit van het bestuur van TI-NL. Zij is werkzaam in het bedrijfsleven op het gebied van legal en compliance vraagstukken.P. (Peter) van Veen (bestuurslid – onbezoldigd)

Bestuursleden van Transparency International Nederland worden gekozen op voordracht van de ALV of het bestuur. Het profiel en de benodigde competenties wordt per functie vastgesteld, met dien verstande dat alle leden van het bestuur aan de vereisten van integriteit moeten voldoen. Leden van het bestuur onderschrijven de Verklaring van Visie, Waarden en Leidend Principes en Code of Conduct van TI-NL, en tekenen een Register of Interest, dat u hier kunt inzien: Register of Interest.

Leden van het bestuur kunnen voor maximaal drie termijnen van drie jaar worden gekozen – te dien verstande dat tussen de tweede termijn en herverkiezing voor de derde termijn een jaar in acht genomen dient te worden. Om herverkiezing en termijnen in de gaten te houden is een rooster van aftreden ingesteld. Door de ALV kan in bijzondere gevallen worden afgeweken van de verkiezingstermijnen.

 

Kabinet

Het kabinet van Transparency International Nederland is als volgt samengesteld:
Anne Scheltema Beduin (directeur – 0,8 FTE)Lotte Rooijendijk (Communicatie & Project Officer – 1 FTE)

Maarten van Schaik (Community & Fundraising Officer – 1 FTE)


Strategie

Tijdens de ALV van TI-NL van 30 juni 2015 is gesproken over de strategie voor TI-NL voor de jaren 2016-2018.
Speerpunten in 2016/18 zijn:

 • Bewustwording en aanpak voor het Nederlandse bedrijfsleven;
 • No Impunity: Privaat & publiek toezicht & handhaving; en
 • Transparante lobby.
 • Ultimate Beneficial Ownership (UBO): aanpak illegale geldstromen.
 • Asset Recovery: Herstel van gestolen activa (slachtoffers).

Daarnaast zijn klokkenluidersbescherming, sport en educatie doorlopende onderwerpen waar TI-NL specifiek aandacht aan besteedt.


Download en lees verder: Strategie 2016-2018.pdf


ANBI status

Transparency International Nederland is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst heeft TI-NL als ANBI geregistreerd onder nummer: RSIN/fiscaal nummer 814129705. Je kunt dit controleren bij de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer;
 • het post- of bezoekadres van de instelling;
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI;
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan;
 • de functie van de bestuurders;
 • de namen van de bestuurders;
 • het beloningsbeleid;
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 • een financiële verantwoording.

Het bestuur van TI-NL heeft op onderhavige website aan haar verplichtingen voldaan. Mocht je bepaalde informatie om welke reden dan ook niet aantreffen, dan verzoeken wij je dat bij ons te melden, via penningmeester@transparency.nl.


Governance Code

Governance Code

Deze Code omvat regels, richtlijnen en werkwijzen die binnen TI-NL worden gehanteerd en die deels een uitwerking zijn van hetgeen volgt uit de Statuten van TI-NL en het Huishoudelijk Reglement van TI-NL.

Governance Code


Statuten

Statuten

Statuten Transparency International Nederland per 30 september 2015, gewijzigd op 6 November 2017.

Statuten – Download en Bekijk
Naam, zetel en doelstelling

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “Transparency International Nederland”, tevens handelend onder de verkorte naam: TI-NL.

Zij heeft haar zetel te Amsterdam

De vereniging stelt zich ten doel:

 • het bevorderen van het maatschappelijk besef van de onaanvaardbaarheid van corruptie door het doen van onderzoek , het verstrekken van informatie omtrent corruptie in het algemeen; en

het ondersteunen van initiatieven die de integriteit van de Nederlandse samenleving bevorderen;

 • het bijdragen aan de doelstellingen van de internationale beweging van de “Verein” Transparency International E.V., gevestigd te Berlijn.

De vereniging heeft geen winstoogmerk.

De leden en donateurs

Artikel 2

 1. De vereniging kent: A. leden; B.institutionele leden; C. donateurs.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van leden, institutionele leden en donateurs zijn opgenomen. Het register vermeldt tevens of het een lid, institutioneel lid of donateur betreft.
 3. De leden, institutionele leden en donateurs zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun namen en adressen bij het bestuur bekend zijn. Rechtspersonen dienen daarnaast ervoor te zorgen dat de naam en adresgegevens van de vertegenwoordiger bekend zijn bij het bestuur.

Artikel 2a: Leden.

 1. Het lidmaatschap staat open voor iedere natuurlijke persoon die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft en in doen en laten niet van het tegendeel heeft doen blijken.
 2. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen zich bij het bestuur schriftelijk aanmelden als lid.
 3. Een rechtspersoon die lid van de vereniging is of wenst te worden, dient uit zijn midden een natuurlijk persoon aan te wijzen als vertegenwoordiger van de rechtspersoon in de hoedanigheid van lid van de vereniging.
 4. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat niet over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk op een van de overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving verkrijgende rechtspersonen, dan nadat opnieuw de in lid 5 beschreven procedure is doorlopen.
 5. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Een beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te worden gebracht. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 6. Ereleden zijn natuurlijke personen die op grond van hun bijzondere verdienste voor de vereniging, op voorstel van het bestuur of door tenminste tien leden, als zodanig door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebracht stemmen zijn benoemd.

Artikel 2b: Institutionele leden.

 1. Het institutioneel lidmaatschap staat open voor iedere rechtspersoon die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft en in doen en laten niet van het tegendeel heeft doen blijken.
 2. Rechtspersonen kunnen zich bij het bestuur schriftelijk aanmelden als institutioneel lid.
 3. Een rechtspersoon die institutioneel lid van de vereniging is of wenst te worden, dient uit zijn midden een natuurlijk persoon aan te wijzen als
  vertegenwoordiger van de rechtspersoon in de hoedanigheid van institutioneel lid van de vereniging.
 4. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat niet over op de verkrijgende rechtspersoon
  onderscheidenlijk op een van de overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving verkrijgende rechtspersonen, dan nadat
  opnieuw de in lid 5 beschreven procedure is doorlopen.
 5. Het bestuur beslist omtrent de toelating van institutionele leden. Een beslissing dient binnen drie maanden na een aanvraag ter kennis van de
  betrokkene te worden gebracht. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 2c: Donateurs.

 1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging financieel steunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage.
 2. Het derde en vierde lid van artikel 2a zijn van overeenkomstige toepassing op donateurs.
 3. Het vijfde lid van artikel 2a is van overeenkomstige toepassing op donateurs die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage wensen te steunen.
 4. Donateurs mogen in het verenigingsjaar waarin zij hun bijdrage doen de algemene vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht.
 5. Verleners van subsidies vanwege de overheid worden niet aangemerkt als donateurs.
Verenigingsjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar is het kalenderjaar.

Activiteitenprogramma

Artikel 4

 1. De vereniging tracht het doel omschreven in artikel 1 te bereiken door:(a)het houden van studie bijeenkomsten en het organiseren van symposia en congressen;(b)het initiëren van wetenschappelijk onderzoek; het uitgeven of doen uitgeven van periodieke schrifturen en boeken;(c)andere activiteiten mits in overeenstemming met de doeleinden zoals verwoord in artikel 1.
 2. Het bestuur hoort de algemene vergadering ter vaststelling van het programma van activiteiten.

Artikel 5

 1. Het bestuur schrijft de in artikel 4 bedoelde bijeenkomsten uit en stelt de agenda van elk van deze bijeenkomsten samen.
 2. Het bestuur kan commissies voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemen, om namens het bestuur bepaalde activiteiten te coördineren of te organiseren.

Samenstelling, taak en bevoegdheden van deze commissies, worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Geldmiddelen

Artikel 6

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  (a) de netto-opbrengst van de door de vereniging ontplooide activiteiten ter verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging;
  (b) bijdragen van leden, institutionele leden en donateurs;
  (c) subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
  (d) interesten en dividenden op tegoeden van de vereniging;
  (e) andere baten die niet in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging en voor zover door het bestuur uitdrukkelijk aanvaard.
 2. Bij het aanvaarden van bijdragen let het bestuur in het bijzonder op de onafhankelijkheid van de vereniging.
Bijdragen van leden, institutionele leden en donateurs

Artikel 7

 1. Leden en institutionele leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de minimum hoogte door de algemene vergadering is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan leden geheel of gedeeltelijke ontheffing verlenen tot het betalen van een bijdrage.
 2. Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse of eenmalige financiële bijdrage. De algemene vergadering kan een minimum hoogte van de donatie vaststellen.
Beëindiging lidmaatschap

Artikel 8

Het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door ontbinding van de rechtspersoon of indien de rechtspersoon door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, als bedoeld in artikel 2b lid 4;
 3. door opzegging door het lid of institutioneel lid;
 4. door opzegging door de vereniging;
 5. door ontzetting; of
 6. door omzetting van het lidmaatschap in een donateurschap door de vereniging.

Artikel 9

 1. Opzegging door het lid of institutioneel lid kan geschieden zonder opgave van redenen. Opzegging door het lid of institutioneel lid kan slechts geschieden per einde van een boekjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht moet worden genomen. In afwijking van het vorenstaande kan een lid of institutioneel lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van het lid of institutioneel lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid of institutioneel lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
 2. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid of institutioneel lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Ontzetting uit het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid of institutioneel lid in strijd met de statuten, reglementen, besluiten of doelstellingen van de vereniging handelt, of de vereniging op (kennelijk) onredelijke wijze benadeelt.
 4. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap door de vereniging en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid of institutioneel lid. Hem staat binnen een maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of institutioneel lid geschorst. Wanneer het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Opzegging van donateurs

Artikel 10

 1. De plichten van donateurs kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van redenen worden beëindigd door opzegging door de donateur of de vereniging.
 2. De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen die direct door de ledenvergadering worden gekozen. De algemene vergadering bepaalt op voordracht van het bestuur het precieze aantal leden.
 2. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie personen bestaat blijft het niettemin bevoegd onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin in die vacature(s) wordt voorzien.
 3. Bestuurders worden uit de leden gekozen.
 4. Bestuurders worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijf leden.
 5. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.

Artikel 12

 1. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar voor een tweede termijn. Na de tweede termijn dient een periode één jaar in acht te worden genomen alvorens de bestuurder nog één maal voor een termijn van drie jaar kan worden benoemd. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. In het geval van aftreden van een bestuurder of uitbreiding van het bestuur wordt de zo ontstane vacature aangekondigd via mailing of nieuwsbrief, minstens twee maanden voor de eerstvolgende jaarvergadering. Kandidaten voor de ontstane vacatures worden voorgesteld door bestuur en gewone leden zoals bepaald in artikel 11.
 3. Bij aftreden van bestuurders worden de vacatures vervuld op de eerstvolgende jaarvergadering. Het bestuur kan besluiten de taken van een aftredend bestuurder te laten vervullen door een door het bestuur aangewezen persoon tot de eerstvolgende jaarvergadering.

Artikel 13.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met één ander der bestuurders.

Bestuursvergaderingen en -besluiten

Artikel 14

 1. Het bestuur stelt een reglement van orde op voor bestuursvergaderingen en -besluiten, welke ter inzage gelegd zal worden aan de algemene vergadering.
 2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of digitaal hun mening te uiten en geen bezwaar maken tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een besluit opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Boekjaar

Artikel 15

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
Algemene vergadering

Artikel 16

 1. Algemene vergaderingen worden gehouden op een plaats en tijd door het bestuur bepaald.
 2. Algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een bestuurslid zijn taak waar. Indien het functioneren van de voorzitter besproken wordt, wordt de vergadering voorgezeten door een lid dat hiertoe wordt aangewezen door de vergadering.
 3. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na het einde van boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering de “jaarvergadering” gehouden.
 4. In de jaarvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
 5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot decharge voor het beleid voor zover dat uit die stukken blijkt.

Artikel 17

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt per e-mail of schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 2 lid 2. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste drie weken. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 1 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

Artikel 18

 1. Leden en institutionele leden alsmede donateurs zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen en het woord te voeren.
 2. Het is leden en institutionele leden toegestaan bij schriftelijke volmacht maximaal één lid te vertegenwoordigen.
 3. Rechtspersonen die institutioneel lid zijn, worden bij de algemene vergadering vertegenwoordigd door de in artikel 2a lid 3 genoemde natuurlijke persoon, tenzij voorafgaande aan de vergadering een andere vertegenwoordiger is gemeld aan en is goedgekeurd door het bestuur.
 4. Het bestuur kan indien daar aanleiding toe is andere personen uitnodigen het woord te voeren.
 5. Op uitnodiging van het bestuur kunnen andere personen en de vertegenwoordigers van institutionele leden de algemene vergadering bijwonen. Leden kunnen andere personen meebrengen, mits zij die personen voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur.
 6. Stemgerechtigd zijn uitsluitend natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging.

Artikel 19

 1. Op de algemene vergadering worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Elk aanwezig stemgerechtigd lid heeft daarbij het recht één stem uit te brengen, onverminderd artikel 18.
 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling of schriftelijk, die over personen is geheim.
 3. Uitsluitend bij schriftelijke stemmingen worden blanco stemmen gerekend geldig te zijn uitgebracht.
Huishoudelijk reglement

Artikel 20

 1. De jaarvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels stellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling door de statuten wordt vereist, of de jaarvergadering gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of statuten wordt toegestaan. Bij conflict prevaleren de statuten.
Statutenwijziging

Artikel 21

 1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of van ten minste tien leden.
 2. Het bestuur doet zijn voorstellen schriftelijk of digitaal aan de leden toekomen. Voorstellen van leden worden ingediend bij het bestuur, dat deze schriftelijk of digitaal ter kennis van de overige leden brengt.
 3. Een algemene vergadering, waarin ten minste tien procent van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, behandelt de voorstellen en de conform het vijfde lid ingediende amendementen. In de oproep tot deze algemene vergadering wordt medegedeeld het voornemen tot wijziging van de statuten.
 4. De in het derde lid genoemde algemene vergadering vindt niet eerder plaats dan dertig dagen na de in het tweede lid genoemde kennisgeving aan de overige leden.
 5. Tot zeven dagen voor de in het derde lid genoemde algemene vergadering kunnen door leden amendementen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, dat deze schriftelijk ter kennis van de leden brengt.
 6. De voorstellen en de amendementen van de commissie liggen ten minste vijf dagen vóór de in het derde lid genoemde vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 7. Is niet tien procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd bij de in het derde lid genoemde vergadering, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de in het derde lid genoemde vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, met dien verstande dat de voorgestelde wijzigingen worden aangenomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 8. Eerst wordt ter vergadering gestemd over de schriftelijk ingediende amendementen, een amendement kan worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen. Het al dan niet geamendeerde voorstel wordt daarna in zijn geheel in stemming gebracht, tenzij de vergadering met gewone meerderheid van stemmen besluit tot artikelsgewijze stemming over bepaalde artikelen. In beide gevallen kunnen de voorgestelde wijzigingen slechts worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Ontbinding

Artikel 22

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
 2. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één vijfde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet één vijfde van deze leden tegenwoordig, dan kan tijdens de eerstvolgende, eventueel daartoe tussentijds bijeengeroepen algemene vergadering, over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, mits met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald:
 4. de dag waarop de ontbinding zal ingaan;
 5. door wie de liquidatie van het vermogen van de vereniging zal geschieden;
 6. de bestemming van een eventueel batig saldo, waarbij dit saldo moet worden bestemd voor een doel zoveel mogelijk overeenkomend met dat van de vereniging.

Artikel 23

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Dit is een weergave van de artikelen in de statuten, aan dit stuk kunnen geen rechten worden ontleend. Een (digitale) kopie van de originele statuten kan worden opgevraagd bij de secretaris via secretaris@transparency.nl.Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld in de ALV van 1 oktober 2007.

Huishoudelijk reglement TI-NL
Vastgesteld in de ALV van 1 oktober 2007

Instelling en samenstelling van commissies
1.1 De activiteiten van de vereniging kunnen plaatsvinden door onderwerp gebonden commissies.
1.2 Deze commissies worden door het bestuur benoemd. Bij instelling geeft het bestuur aan voor welke tijdsduur de commissie wordt ingesteld; ontbreekt deze aanwijzing, dan is de commissie voor onbepaalde tijd ingesteld.
1.3 Het bestuur legt bij de instelling van een commissie de taakomschrijving schriftelijk vast.
1.4 Iedere commissie wijst een voorzitter aan die als contactpersoon optreedt voor het bestuur.
1.5 De commissies worden in elk geval in de algemene vergaderingen van de vereniging in de gelegenheid gesteld verslag te doen van hun werkzaamheden.

2.1 Voor de vaststelling van dit huishoudelijk reglement zijn de commissies door het bestuur ingesteld zoals vermeld in bijlage 1.
2.2 De voorzitter van een commissie geeft bericht aan de secretaris van de vereniging van beëindiging van deelname van leden van de door hem geleide commissie.
2.3 Een lid van een commissie houdt op daarvan lid te zijn door opzegging aan de voorzitter van de commissie waarin hij is benoemd en voorts als zijn lidmaatschap van de vereniging eindigt op één van de wijzen die de statuten daarvoor aangeven.
2.4 Het bestuur kan besluiten na overleg met de voorzitter van een commissie om één of meer leden aan een bestaande commissie toe te voegen of daaruit te verwijderen.
2.5 Het bestuur kan een voorzitter van een commissie op diens verzoek of ongevraagd uit zijn functie ontheffen. In dit laatste geval brengt het bestuur dit feit op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering en kan de uit zijn functie ontheven voorzitter de beslissing van die vergadering inroepen.

Bevoegdheden van commissies
3.1 Een commissie waaraan het bestuur heeft verzocht bepaalde activiteiten te coördineren of te organiseren heeft alle bevoegdheden die voortvloeien uit dit verzoek.
3.2 Een bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in welk opzicht dan ook vloeit alleen voort uit een schriftelijk verzoek van het bestuur dat voldoet aan artikel 13 van de statuten.
3.3 Commissies en leden van commissies vermijden namens de vereniging te spreken, te rapporteren of anderszins mondeling of schriftelijk op te treden namens of als vertegenwoordiger van de vereniging zolang het bestuur de bevoegdheid daartoe niet uitdrukkelijk heeft verleend.
3.4 De voorzitter van een commissie biedt schriftelijke producten van zijn commissie terstond na voltooiing aan het bestuur aan, zowel in elektronische als in papieren vorm.
3.5 Verspreiding en publicatie van producten van commissies geschiedt volgens het protocol dat van dit reglement deel uitmaakt als bijlage 1.
3.6 Alle uitingen buiten de vereniging, alle publiciteit en alle contacten met media die kunnen voortkomen uit activiteiten van een commissie vinden uitsluitend plaats door of namens de voorzitter van de vereniging en bij diens afwezigheid door of namens een door hem aangewezen
bestuurslid.

Algemene vergaderingen
4.1 Het bestuur bereidt de algemene vergaderingen voor met een agenda. De daarbij behorende stukken worden met de oproep voor de vergadering aan de leden toegezonden. De agenda bevat voor de onderwerpen waaronder de vergadering dient te besluiten een concept van een te nemen besluit.
4.2 Over onderwerpen die niet volgens het vorige lid zijn geagendeerd kan de vergadering slechts met algemene stemmen besluiten.
4.3 Het bestuur kan personen die geen lid zijn als gast in de vergadering of een deel ervan uitnodigen.
4.4 Het is de taak van het bestuur om van iedere algemene vergadering een verslag te laten maken. Tenzij de vergadering anders besluit maakt de secretaris naar eigen inzicht een schriftelijk verslag van een algemene vergadering, waarin ten minste alle genomen besluiten zijn
vastgelegd.
4.5 Het concept-verslag van een vergadering wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering aan alle ter vergadering aanwezige leden toegezonden met het verzoek eventuele opmerkingen binnen een bepaalde tijd schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken.
4.6 Het verslag wordt vastgesteld door de voorzitter van de vergadering waarvan verslag wordt gedaan tezamen met de secretaris. Het ligt ter inzage tijdens de volgende algemene vergadering voor alle dan aanwezige leden.
4.7 Een door voorzitter en secretaris ondertekend exemplaar wordt in het archief van de vereniging bewaard.

Documenten en archief
5.1 De secretaris en de penningmeester geven uitvoering aan de verplichtingen van het bestuur ingevolge artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek.
5.2 De penningmeester is verantwoordelijk voor de administratie betreffende de vermogenstoestand van de vereniging, de incassering van de jaarlijkse bijdragen van de leden en donateurs en voor het tijdig opmaken van de jaarlijkse staat van baten en lasten,
5.3 De secretaris is verantwoordelíjk voor het samenstellen en bijhouden van het register van leden en donateurs. Dit register bevat van alle ingeschreven leden en donateurs zo veel mogelijk zowel een postadres als een elektronisch adres.
5.4 Nieuwe leden melden zich schriftelijk bij de secretaris aan; hij legt de ontvangen aanmelding voor aan het bestuur en bericht het bestuursbesluit aan de aanvrager, met vermelding van de datum van inschrijving in het register en de financiële en andere verplichtingen van het lid. Een lid kan zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen aan de secretaris met inachtneming van artikel 9 van de statuten.
5.5 De secretaris draagt zorg dat ieder lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangt.
5.6 De secretaris houdt een register bij van alle commissies die door het bestuur of de algemene ledenvergadering zijn ingesteld en van de documenten die door iedere commissie aan het bestuur zijn toegezonden.
5.7 De secretaris beheert het archief van de vereniging waarin de boeken, bescheiden en gegevensdragers volgens artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Hij zorgt voor het ordelijk bewaren daarvan gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar.
5.8 Bij aftreden van een bestuurslid draagt hij zijn bestuursarchief over aan de secretaris.


Jaarverslagen & Jaarrekeningen


Klachtenreglement


Klachtenreglement

Vastgesteld in de ALV van 1 oktober 2007.

Klachtenreglement