Over Transparency International Nederland


Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij ligt de nadruk op verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Door de gedeelde kennis en expertise van activisten, juristen, academici, accountants, technologen en anderen effectief in te zetten, beoogt TI corruptie zichtbaar te maken en daardoor beleidsmakers én burgers te stimuleren om zich voor een effectieve corruptiebestrijding in te zetten. Dat gebeurt onder andere door onderzoeken zoals het National Integrity System (NIS) onderzoek, het rapport ‘Kijken in de Spiegel’ over de pensioensector, door samenwerking met Transparency International Secretariat (TI-S) en andere chapters, door het publiceren van policy-papers over corruptiegevoelige kwesties, door voorlichting aan ministeries en de Tweede Kamer en door een actief mediabeleid.

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt in de Bribe Payers Index (2011) tot een van de meest integere van de wereld bestempeld. Desondanks zijn corruptieschandalen in Nederland voortdurend in het nieuws. TI-NL zet zich in om in Nederland de bewustwording van integer gedrag te vergroten en de aanpak van corruptie te verbeteren.

Speerpunten in 2016/18 zijn:

 • Bewustwording en aanpak voor het Nederlandse bedrijfsleven;
 • No Impunity: Privaat & publiek toezicht & handhaving; en
 • Transparante lobby.
 • Ultimate Beneficial Ownership (UBO): aanpak illegale geldstromen.
 • Asset Recovery: Herstel van gestolen activa (slachtoffers).

Awards

Transparency International Nederland won in 2015 de anti-fraude award.


Sponsors

TI-NL wordt gesponsord door de Adessium foundation:


Bestuur

Het bestuur van Transparency International Nederland is op 5 april 2018 als volgt samengesteld:P. (Paul) Vlaanderen (voorzitter – onbezoldigd)

Paul Vlaanderen heeft vele publieke sector functies bekleed in nationale en internationale gremia. Tot voor kort was hij de Bewindvoerder voor Nederland in de Raad van Bestuur van de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling (EBRD) in Londen, waar hij o.m. enkele jaren het Audit Comité van de bank voorzat. Daarvoor fungeerde hij als roterend president van het mondiale intergouvernementele anti-witwas forum Financial Action Task Force (FATF) in Parijs. Eerder in zijn loopbaan werkte hij voor de ministeries van Financiën en Economische Zaken in Den Haag, voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Rome. Hij wil zich inzetten voor TI-NL vanuit de overtuiging dat in moderne democratieën sterke ‘civil society’ organisaties onontbeerlijk zijn. TI staat voor ‘good governance’ bij bedrijven en overheid, in woord en daad, naar letter en geest.L. (Linda) Slot (secretaris – onbezoldigd)

Linda is zelfstandig adviseur op het gebied van integriteit en compliance. Momenteel is zij als adviseur werkzaam voor internationale beursgenoteerde- en niet beursgenoteerde bedrijven. Linda is jurist en gecertificeerd fraude onderzoeker (CFE). In de afgelopen 15 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in bedrijfsethiek en het voorkomen van fraude en corruptie. Voordat zij zelfstandig adviseur werd, heeft zij bij diverse bedrijven gewerkt in de opsporing van fraude en corruptie en in het veld van fraude risico management en compliance.A. (Arjen) Tillema (bestuurslid – onbezoldigd)

Arjen Tillema is per 1 mei 2017 adviseur op het gebied van compliance vraagstukken. Hij is lid van de Beroepscommisse Betaald voetbal KNVB. Hiervoor was hij 23 jaar werkzaam als advocaat in Amerika en Amsterdam, waarvan de laatste 14 jaar als partner Banking & Finance bij NautaDutilh. In die periode was hij onder meer 10 jaar benoemd raadsman van de Nederlandsche Bank en enige jaren actief als rechter-plaatsvervanger bij de fraudekamer van de Rechtbank Arnhem. Van begin februari 2016 tot half april 2017 was hij Ethics and Compliance Director bij SHV Holdings. Hij is verder oud-voorzitter van de Harvard Club of the Netherlands en oud-voorzitter van TI-NL.D. (Donald) Kalff (bestuurslid – onbezoldigd)

Dr Donald Kalff is senior fellow van het Management Department van the Wharton School van de University of Pennsylvania. Hij is voormalig lid van de Groepsraad van de KLM en werkte daarvoor bij Shell in verschillende management functies. Hij adviseert ondernemingen en instellingen op het terrein van toezicht, bestuur, organisatiestructuur en besluitvorming. Door middel van boeken, artikelen, lezingen en interviews neemt hij actief deel aan het maatschappelijk debat over deze onderwerpen. Daarnaast is Donald Kalff ondernemer. Hij is medeoprichter en commissaris van biotech AIMMTherapeutics. Hij is verder oprichter van MondialDx, medeoprichter van Tillia Pharma en investeerder in Oxytone Pharma, ondernemingen die zich richten op de diagnostiek en behandeling van tropische ziekten.H. (Hannah) de Jong (bestuurslid – onbezoldigd)

Hannah de Jong is jurist en afgestudeerd in het civiel- en bedrijfsrecht. Na haar studie was zij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en later bij Van Doorne. Vervolgens is zij directeur geweest van het Adviespunt Klokkenluiders. Hier heeft zij ervaren hoe belangrijk het is dat melders van maatschappelijke misstanden (zoals fraude en corruptie), maar ook journalisten en hun bronnen worden beschermd. Sinds medio februari 2016 maakt zij deel uit van het bestuur van TI-NL. Zij is werkzaam in het bedrijfsleven op het gebied van legal en compliance vraagstukken.P. (Peter) van Veen (bestuurslid – onbezoldigd)

Sinds september 2017 is Peter Global Ethics & Compliance Director bij Dentsu Aegis Network, in Londen. Hiervoor was hij directeur van het Business Integrity Program van TI-UK en gaf hij leiding aan de zakelijke activiteiten van TI-UK, waaronder onderzoek, belangenbehartiging en capaciteitsopbouw. Peter startte zijn carrière met het schrijven van economische en politieke risicorapporten bij de EIU, gevolgd door diverse functies op het gebied van logistiek en management voor bedrijven zoals Shell, Accenture en Bertelsmann.
Peter heeft een BA in Economie behaald aan de Victoria University te Wellington (New Zeeland), een MA in Latijns-Amerikaanse studies aan het Institute of Latin American Studies (Universiteit van London) en een postdoctoraal diploma in Corporate Governance en Business Ethics, van Birkbeck College (Universiteit van Londen). Hij is lid van het Europees Instituut voor Corporate Governance, een Fellow van de RSA en een Fellow van het Chartered Management Institute.


Bestuursleden van Transparency International Nederland worden gekozen op voordracht van de ALV of het bestuur. Het profiel en de benodigde competenties wordt per functie vastgesteld, met dien verstande dat alle leden van het bestuur aan de vereisten van integriteit moeten voldoen. Leden van het bestuur onderschrijven de Verklaring van Visie, Waarden en Leidend Principes en Code of Conduct van TI-NL, en tekenen een Register of Interest, dat u hier kunt inzien: Register of Interest.

Leden van het bestuur kunnen voor maximaal drie termijnen van drie jaar worden gekozen – te dien verstande dat tussen de tweede termijn en herverkiezing voor de derde termijn een jaar in acht genomen dient te worden. Om herverkiezing en termijnen in de gaten te houden is een rooster van aftreden ingesteld. Door de ALV kan in bijzondere gevallen worden afgeweken van de verkiezingstermijnen.

 

Kabinet

Het kabinet van Transparency International Nederland is als volgt samengesteld:
Anne Scheltema Beduin (algemeen directeur – 0,9 FTE)

Anne (1984) is sinds 2013 werkzaam als Executive Director van Transparency International Nederland. Zij was tussen 2013 en 2015 tevens werkzaam als docent Internationaal Publiekrecht aan de UvA. Hiervoor werkte Anne als advocaat bij Böhler advocaten (thans: Prakken d’Olivieira), bij de sectie internationaal recht en mensenrechten. Zij was in die hoedanigheid onder andere bij de Srebrenica-zaak, de Rawagedeh-zaak en de zaken van Milieudefensie en Nigeriaanse boeren tegen Shell. Daarnaast deed zij zaken betreffende foltering en andere mensenrechtenschendingen bij internationale tribunalen (HRC en ACHPR). Anne is afgestudeerd in de masters Internationaal Recht, Militair recht en Nederlands Strafrecht (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft zij een propedeuse Latijnse taal en cultuur behaald.

Je treft haar volledige CV via deze link aan.
Lotte Rooijendijk (Commucations & Project Officer – 1 FTE)

Lotte (1985) is sinds januari 2016 werkzaam als Communications & Project Officer bij Transparency International Nederland, waar zij betrokken is bij internationale projecten op het gebied van anti-corruptie, transparantie, goed bestuur en mensenrechten. In 2015 en 2016 was Lotte conceptontwikkelaar en copywriter in film en tekst en onderzocht zij tevens de digitale diensten van de VN-lidstaten voor de UN E-Government Survey 2016. In 2013 en 2014 deed Lotte onderzoek naar crisis-geïnduceerde Noord-Zuid migratie voor de Universiteit van Utrecht. Lotte is afgestudeerd met een Master of Science in International Development Studies aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heeft zij een Bachelor of Engineering in Supply Chain Management.Strategie

Tijdens de ALV van TI-NL van 30 juni 2015 is gesproken over de strategie voor TI-NL voor de jaren 2016-2018.
Speerpunten in 2016/18 zijn:

 • Bewustwording en aanpak voor het Nederlandse bedrijfsleven;
 • No Impunity: Privaat & publiek toezicht & handhaving; en
 • Transparante lobby.
 • Ultimate Beneficial Ownership (UBO): aanpak illegale geldstromen.
 • Asset Recovery: Herstel van gestolen activa (slachtoffers).

Daarnaast zijn klokkenluidersbescherming, sport en educatie doorlopende onderwerpen waar TI-NL specifiek aandacht aan besteedt.


Download en lees verder: Strategie 2016-2018.pdf


ANBI status

Transparency International Nederland is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst heeft TI-NL als ANBI geregistreerd onder nummer: RSIN/fiscaal nummer 814129705. Je kunt dit controleren bij de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer;
 • het post- of bezoekadres van de instelling;
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI;
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan;
 • de functie van de bestuurders;
 • de namen van de bestuurders;
 • het beloningsbeleid;
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 • een financiële verantwoording.

Het bestuur van TI-NL heeft op onderhavige website aan haar verplichtingen voldaan. Mocht je bepaalde informatie om welke reden dan ook niet aantreffen, dan verzoeken wij je dat bij ons te melden, via penningmeester@transparency.nl.


Governance Code

Governance Code

Deze Code omvat regels, richtlijnen en werkwijzen die binnen TI-NL worden gehanteerd en die deels een uitwerking zijn van hetgeen volgt uit de Statuten van TI-NL en het Huishoudelijk Reglement van TI-NL.

Governance Code


Statuten

Statuten

Statuten Transparency International Nederland (laatst gewijzigd op 6 november 2017).

Statuten – Download en Bekijk

Dit is een weergave van de artikelen in de statuten, aan dit stuk kunnen geen rechten worden ontleend. Een (digitale) kopie van de originele statuten kan worden opgevraagd bij de secretaris via secretaris@transparency.nl.Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld door de ALV van 1 oktober 2007.


Jaarverslagen & Jaarrekeningen


Klachtenreglement


Klachtenreglement

Vastgesteld op 10 november 2016.

Klachtenreglement