Over Transparency International Nederland


Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij ligt de nadruk op verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Doelstellingen:

 • Nederland is vrij van corruptie en draagt op geen enkele wijze bij aan corruptie in het buitenland.
 • Integriteit is een kernwaarde in Nederland.
 • Nederland heeft een integere, eerlijke en transparante samenleving.
 • TI-NL is dé organisatie voor integriteit en anti-corruptie in Nederland.
 • TI-NL brengt stakeholders bijeen en vormt allianties om verandering te bewerkstellingen in het integriteitslandschap.
 • TI-NL is in staat beleid te beïnvloeden om meer integriteit in Nederland en wereldwijd te bewerkstelligen.

In 2023-2027 heeft TI-NL een focus op drie thema's:

1. Business Integriteit: met en voor het bedrijfsleven werken aan integer en verantwoord gedrag en een transparante en veilige bedrijfscultuur, effectievere bestrijding van internationale corruptie, en de samenwerking met bedrijven
voor integer zakendoen verder uitbreiden. Een tweede ambitie onder dit thema is het stoppen van illegale geldstromen vanuit,
naar of door Nederland om een eerlijke en integere samenleving te creëren en een einde te maken aan het Nederlandse verdienmodel dat corruptie in het buitenland
faciliteert.

2. Politieke en bestuurlijke integriteit: het bevorderen van integriteit en transparantie in de politiek en het openbaar bestuur, met als doel corruptie te bestrijden en meer vertrouwen in de politiek vanuit de samenleving te creëren. Een tweede ambitie onder dit thema is zorgen dat de macht ter verantwoording wordt geroepen om de rechtsstaat te versterken als essentieel onderdeel van onze
democratie.

3. Integriteitscultuur en veilige meldcultuur: de inbedding van integriteit in besluitvorming op alle niveaus en binnen alle geledingen van de maatschappij bevorderen door middel van educatie en onderzoek met als doel corruptie te voorkomen en een integriteitscultuur te bevorderen. Een tweede ambitie onder dit thema is het verbeteren van de bescherming van klokkenluiders en het aanmoedigen van een veilige speak up cultuur. Ook willen we (nieuwe) technologieën inzetten voor transparantie en integriteit, en tegelijkertijd bedreigingen voor (nieuwe) vormen van corruptie, die misbruik maken van die nieuwe technologieën blootleggen.

Awards

Transparency International Nederland won in 2015 de anti-fraude award.


Sponsors

TI-NL wordt gesponsord door de Adessium foundation:


Bestuur

Het bestuur van Transparency International Nederland is op 1 januari 2023 als volgt samengesteld:

Image
F. (Frans) Eusman (voorzitter – onbezoldigd)

Frans Eusman is Executive Director Global Audit bij Heineken waar hij al sinds 1987 werkt in allerlei verschillende functies van Frankrijk tot in het verre Oosten. Hij is een bruggenbouwer met een groot netwerk en veel bestuurlijke ervaring. Zo heeft hij meer dan 15 jaar ervaring als bestuurder in raden van bestuur van beursgenoteerde dochterondernemingen, joint venture-bedrijven en brancheorganisaties, waarbij hij belangrijke belanghebbenden heeft beïnvloed om resultaten te leveren binnen het kader van lokale corporate governance. Momenteel is Frans verantwoordelijk voor de Global Audit bij Heineken, rapporterend aan de CEO en de voorzitter van de Auditcommissie. Frans heeft passie voor het bouwen en leiden van sterke teams en het coachen van individuen in verschillende culturen.

Image
A. (Anneke) Slob (vice-voorzitter, secretaris – onbezoldigd)

Anneke Slob werkt sinds 2012 als onafhankelijk, zelfstandig internationaal consultant. Zij is gespecialiseerd in het leiden van evaluaties van buitenlands beleid en internationale samenwerking. Die evaluatieonderzoeken dienen om publiekelijk verantwoording af te leggen over de resultaten van beleid en programma’s op het gebied van private sector ontwikkeling, overheidsfinanciën, landbouw, energie, e.d. Ze werkt voor een veelheid aan opdrachtgevers, waaronder de EU, Wereldbank, niet-gouvernementele organisaties, Ministeries van Buitenlandse Zaken in Nederland, Denemarken, Canada en veel andere landen. Transparantie, integriteit en anti-corruptie zijn belangrijke thema’s in die onderzoeken. Anneke is opgeleid als econoom.
Voor 2012 werkte Anneke bij verschillende consultancy-organisaties, zoals Ecorys, waar zij directeur was. Ook werkte ze van 1997 tot 2005 bij de onafhankelijke inspectie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder heeft ze uitgebreide ervaring in besturen en Raden van Toezicht van maatschappelijke organisaties, waaronder Aidenvironment (voorzitter van de Raad Van Toezicht), Nieuw Bach Ensemble, Care NL, Fair Trade, etc.

Image
B. (Betty) Feenstra (penningmeester – onbezoldigd)

Betty Feenstra werkt bij de Raad van State als directeur Bestuursondersteuning/CIO. Daarvoor was ze werkzaam bij de Gemeente Amsterdam waar ze met een team verantwoordelijk was voor het gebruik van de basisregistraties in de stad. Ook werkte ze 9 jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar zij diverse posities vervulde, onder andere als hoofd de afdeling beleidsinformatie waar zij met haar team werkte aan de verantwoording van de rijksbrede bedrijfsvoering, onder andere op het terrein van inkoop en integriteit. Na haar opleiding Onderwijskunde startte ze haar loopbaan bij het Britse Qualification and Curriculum Authority in Londen en bij de Onderwijsraad, het adviesorgaan van het ministerie van OCW. Met haar brede ervaring binnen de overheid en op het terrein van data en digitalisering hoopt zij TI actief te kunnen versterken.

Image
J. (Jeroen) Brabers (bestuurslid, onbezoldigd)

Mr. Jeroen Brabers was van 2013 tot eind 2019 onafhankelijk adviseur op het gebied van integriteit en compliance: Jeroen Brabers Integrity & Compliance. Van maart 2005 tot 2011 was hij Group Director Integrity bij TNT en van januari 2011 tot oktober 2012 bij TNT Express. Voor die tijd was Jeroen Brabers onder meer General Counsel en Corporate Secretary bij TNT. Als General Counsel was Jeroen onder meer verantwoordelijk voor corporate governance en compliance. In de jaren daarvoor was Jeroen onder andere secretaris van de Raad van Bestuur en secretaris van de vennootschap bij Koninklijke KPN. In die jaren was hij nauw betrokken bij de privatisering en beursgang van KPN en de overname van het Australische TNT Ltd en vervolgens de afsplitsing van TNT Post Groep. Jeroen begon zijn loopbaan in 1978 als advocaat bij Loeff & Van der Ploeg te Amsterdam. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en de University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten. Jeroen is sinds 2007 actief bij Transparency International Nederland en sedert 2012 lid van de Commissie Bescherming Klokkenluiders. Jeroen was verder sedert 2009 lid van de CR & Anti-Corruptie Commissie van de International Chamber of Commerce en sedert 2013 voorzitter van de CR & Anti-Corruptie Commissie van ICC Nederland, functies die hij per 1 januari 2020 heeft neergelegd. Van januari 2008 tot oktober 2012 was Jeroen Board Delegate van de World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative.

Image
P. (Peter) van Veen (bestuurslid – onbezoldigd)

Sinds september 2017 is Peter Global Ethics & Compliance Director bij Dentsu Aegis Network, in Londen. Hiervoor was hij directeur van het Business Integrity Program van TI-UK en gaf hij leiding aan de zakelijke activiteiten van TI-UK, waaronder onderzoek, belangenbehartiging en capaciteitsopbouw. Peter startte zijn carrière met het schrijven van economische en politieke risicorapporten bij de EIU, gevolgd door diverse functies op het gebied van logistiek en management voor bedrijven zoals Shell, Accenture en Bertelsmann.
Peter heeft een BA in Economie behaald aan de Victoria University te Wellington (New Zeeland), een MA in Latijns-Amerikaanse studies aan het Institute of Latin American Studies (Universiteit van London) en een postdoctoraal diploma in Corporate Governance en Business Ethics, van Birkbeck College (Universiteit van Londen). Hij is lid van het Europees Instituut voor Corporate Governance, een Fellow van de RSA en een Fellow van het Chartered Management Institute.

Image
F. (Frits) Kuiper (bestuurslid - onbezoldigd)

Van 2012 tot 2019 was Frits verantwoordelijk voor het opzetten van het kantoor in Luxemburg voor DIF Capital Partners. Hij is in 2019 met zijn familie naar Nederland verhuisd na in totaal 11 jaar in Luxemburg gewoond te hebben. In Nederland heeft Frits binnen DIF Capital Partners de rol van Compliance Officer op zich genomen na een opleiding tot Certified Compliance Professional. Hij heeft Fiscale Economie gestudeerd in Leiden en begon zijn loopbaan als internationaal belastingadviseur bij PwC in Amsterdam. Daarna heeft hij verschillende rollen vervult bij Citco in Amsterdam, Frankfurt en Luxemburg. Frits is actief geweest in het bestuur van de Nederlandse School (NTC) in Luxemburg om zo te kunnen bijdragen aan beter onderwijs. Met zijn ruime internationale financiële ervaring hoopt Frits Transparency International Nederland actief te kunnen helpen de strijd tegen corruptie, zowel in Nederland als internationaal.

Image
L. (Leonard) Zijlstra (bestuurslid – onbezoldigd)

Leonard Zijlstra was tot 1 januari 2023 CEO bij Terre des Hommes Nederland in Den Haag en thans werkzaam als zelfstandig ngo-adviseur. Hij heeft meer dan 15 jaar senior managementervaring in complexe organisaties en samenwerkingsverbanden in internationale ontwikkelingssamenwerking en heeft gewoond en gewerkt in onder andere Azië en Afrika. Daarnaast vervulde hij verschillende rollen in de opleidingssector bij o.a. instituut Clingendael, Rotterdam School of Management en Comenius. Leonard is een doorgewinterde en dynamische initiatiefnemer en verbinder bij maatschappelijke opgaven die om internationale solidariteit en samenwerking vragen en altijd enthousiaste supporter van degenen die iets goeds of beter willen doen.

Bestuursleden van Transparency International Nederland worden gekozen op voordracht van de ALV of het bestuur. Het profiel en de benodigde competenties wordt per functie vastgesteld, met dien verstande dat alle leden van het bestuur aan de vereisten van integriteit moeten voldoen. Leden van het bestuur onderschrijven de Verklaring van Visie, Waarden en Leidend Principes en Code of Conduct van TI-NL, en tekenen een Register of Interests, dat u hier kunt inzien: Register of Interests.

Leden van het bestuur kunnen voor maximaal drie termijnen van drie jaar worden gekozen – te dien verstande dat tussen de tweede termijn en herverkiezing voor de derde termijn een jaar in acht genomen dient te worden. Om herverkiezing en termijnen in de gaten te houden is een rooster van aftreden ingesteld. Door de ALV kan in bijzondere gevallen worden afgeweken van de verkiezingstermijnen.


Raad van Advies
Op 18 december 2019 heeft het bestuur van TI-NL een Raad van Advies aangesteld. Leden voor de Raad van Advies zijn op voordracht van het gehele bestuur benoemd voor een periode van twee jaar met maximaal twee maal een herbenoeming. Zij verbinden zich onbezoldigd aan TI-NL en hebben geen statutair vastgelegde rol. Het lidmaatschap geldt als een erefunctie.

Leden van de Raad van Advies zijn:
- Tom de Bruijn
- Geert Corstens
- Joanne Kellermann
- Leo Huberts
- Marcel PheijfferKabinet

Het kabinet van Transparency International Nederland is als volgt samengesteld:

Image
Lousewies van der Laan (Directeur)

Lousewies (1966) is sinds oktober 2020 directeur van Transparency International Nederland. Ze brengt TI-NL ervaring in de politiek (Europees Parlement en Tweede Kamer), het bedrijfsleven (onder andere als Ambassadeur voor de Digitale Economie voor Nederland ICT) en in verschillende internationale en Europese organisaties (Internationaal Strafhof, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers en de Europese Commissie). Lousewies is afgestudeerd jurist (Rijksuniversiteit Leiden) en heeft een Diploma in International Economic Relations van de Johns Hopkins University School for Advanced International Studies .

Hier kunt u het Register of Interests van Lousewies van der Laan inzien.

Image
Lotte Rooijendijk (Project Lead)

Lotte (1985) is sinds begin 2016 werkzaam bij Transparency International Nederland en is nu de projectleider van de organisatie. Ze ontwikkelt en realiseert projecten op het gebied van anti-corruptie, transparantie, integriteit, goed bestuur en mensenrechten en heeft zich in de laatste vijf jaar gespecialiseerd in klokkenluidersbescherming. Hiervoor deed Lotte onderzoek naar de informatie- en kennisuitwisseling tussen overheid en burger voor de United Nations E-Government Survey en naar crisis-geïnduceerde Noord-Zuid migratie voor de Universiteit van Utrecht. Lotte is afgestudeerd met een Master of Science in International Development Studies aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heeft zij een Bachelor of Science in Sociale Geografie en een Bachelor of Engineering in Supply Chain Management.

Image
Bart Vollebergh (Project Officer)

Bart (1995) werkt sinds juli 2021 als Project Officer bij Transparency International Nederland. Hiervoor was hij al vijf maanden actief bij TI-NL als stagiair. Hij is betrokken bij meerdere projecten op het gebied van lokale integriteit en transparante geldstromen. Ook schrijft hij een rapport over lobby in Nederland. Daarnaast verzorgt hij de externe communicatie en schrijft hij artikelen voor op de website. Hij is afgestudeerd met een double-degree Master Politicologie aan de Universiteit van Konstanz in Duitsland en de Universiteit van Gotenburg in Zweden.


Strategie

Tijdens de ALV van TI-NL van 13 december 2022 is de strategie van TI-NL voor de jaren 2023-2027 gepresenteerd.

Speerpunten in 2023-2027 zijn:

 • Business Integriteit
 • Politieke en bestuurlijke integriteit
 • Integriteitscultuur en veilige meldcultuur

Download en lees verder: Strategie tegen Corruptie 2023-2027


ANBI status

Transparency International Nederland is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst heeft TI-NL als ANBI geregistreerd onder nummer: RSIN/fiscaal nummer 814129705. Je kunt dit controleren bij de Belastingdienst.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer;
 • het post- of bezoekadres van de instelling;
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI;
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan;
 • de functie van de bestuurders;
 • de namen van de bestuurders;
 • het beloningsbeleid;
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 • een financiële verantwoording.

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Grote ANBI's zijn:

ANBI's die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
Niet-fondsenwervende ANBI's als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000.

TI-NL classificeert als grote ANBI en heeft gebruik gemaakt van het standaardformulier voor publicatie van de gegevens over het afgeronde boekjaar 2020. U treft het formulier hier.


Het bestuur van TI-NL heeft op onderhavige website aan haar verplichtingen voldaan. Mocht je bepaalde informatie om welke reden dan ook niet aantreffen, dan verzoeken wij je dat bij ons te melden, via communicatie@transparency.nl.


Governance Code

Governance Code

Deze Code omvat regels, richtlijnen en werkwijzen die binnen TI-NL worden gehanteerd en die deels een uitwerking zijn van hetgeen volgt uit de Statuten van TI-NL en het Huishoudelijk Reglement van TI-NL.

Governance Code


Statuten

Statuten

Statuten Transparency International Nederland (laatst gewijzigd op 7 maart 2022).

Statuten - Download en Bekijk

Dit is een weergave van de artikelen in de statuten, aan dit stuk kunnen geen rechten worden ontleend.Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement

Goedgekeurd tijdens de ALV van 20 april 2021.

Huishoudelijk Reglement - Download en Bekijk

Jaarverslagen & Jaarrekeningen


Klachtenreglement


Klachtenreglement

Heeft u een klacht over Transparency International Nederland? Lees dan ons klachtenreglement, dat is vastgesteld op 10 november 2016 en voor het laatst is bijgewerkt op 22-11-22. Dit reglement heeft tot doel om klachten binnen de vereniging veilig aan de orde te kunnen stellen en op adequate wijze te behandelen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen.

Het Klachtenreglement van TI-NL voorziet in de procedure ter uitvoering van het klachtrecht voor vrijwilligers, deelnemers, institutionele, individuele- en personeelsleden van Transparency International Nederland, voortvloeiend uit de Verklaring van Visie, Waarden en Leidende Principes en de Code of Conduct van de vereniging Transparency International Nederland. Het Klachtenreglement staat dus niet op zichzelf en dient in samenhang met de overige gedragscodes en richtlijnen van TI-NL te worden gelezen. Deze overige documenten vindt u tevens op deze internetpagina.

Klachtenreglement

INTERN BELEID TEGEN INTIMIDATIE


INTERN BELEID TEGEN INTIMIDATIE

Dit beleid is bedoeld om Transparency International Nederland (TI-NL) te helpen bij het bieden van een werkomgeving die vrij is van intimidatie en/of seksuele intimidatie op het werk. De klachtenprocedure voor de behandeling met betrekking tot intimidaties is opgesteld om ervoor te zorgen dat elke werknemer en vrijwilliger die meent te zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals omschreven in dit beleid, de kwestie aan de orde kan stellen opdat deze op een passende manier wordt opgelost.

INTERN BELEID TEGEN INTIMIDATIE