Over Transparency International Nederland


Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij ligt de nadruk op verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Door de gedeelde kennis en expertise van activisten, juristen, academici, accountants, technologen en anderen effectief in te zetten, beoogt TI corruptie zichtbaar te maken en daardoor beleidsmakers én burgers te stimuleren om zich voor een effectieve corruptiebestrijding in te zetten. Dat gebeurt onder andere door onderzoeken zoals het National Integrity System (NIS) onderzoek, het rapport ‘Kijken in de Spiegel’ over de pensioensector, door samenwerking met Transparency International Secretariat (TI-S) en andere chapters, door het publiceren van policy-papers over corruptiegevoelige kwesties, door voorlichting aan ministeries en de Tweede Kamer en door een actief mediabeleid.

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt in de Bribe Payers Index (2011) tot een van de meest integere van de wereld bestempeld. Desondanks zijn corruptieschandalen in Nederland voortdurend in het nieuws. TI-NL zet zich in om in Nederland de bewustwording van integer gedrag te vergroten en de aanpak van corruptie te verbeteren.

Speerpunten in 2019-2022 zijn:

 • Transparantie: corruptie zichtbaar maken;
 • Integriteit: een kernwaarde in Nederland; en
 • TI-NL: de anti-corruptie organisatie in Nederland.

Specifieke thema's waar TI-NL aandacht aan besteedt zijn de bescherming van klokkenluiders en bronnen, transparante vennootschapsstructuren (UBO), de aanpak van illegale geldstromen, de bewustwording en aanpak van corruptie in het Nederlandse bedrijfsleven, asset recovery en de positie van slachtoffers van corruptie, de aanpak van straffeloosheid, een transparante en integere lobby en anti-corruptie educatie.

Awards

Transparency International Nederland won in 2015 de anti-fraude award.


Sponsors

TI-NL wordt gesponsord door de Adessium foundation:


Bestuur

Het bestuur van Transparency International Nederland is op 30 juni 2020 als volgt samengesteld:

Image
P. (Paul) Vlaanderen (voorzitter – onbezoldigd)
Paul Vlaanderen heeft vele publieke sector functies bekleed in nationale en internationale gremia. Tot voor kort was hij de Bewindvoerder voor Nederland in de Raad van Bestuur van de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling (EBRD) in Londen, waar hij o.m. enkele jaren het Audit Comité van de bank voorzat. Daarvoor fungeerde hij als roterend president van het mondiale intergouvernementele anti-witwas forum Financial Action Task Force (FATF) in Parijs. Eerder in zijn loopbaan werkte hij voor de ministeries van Financiën en Economische Zaken in Den Haag, voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Rome. Hij wil zich inzetten voor TI-NL vanuit de overtuiging dat in moderne democratieën sterke 'civil society' organisaties onontbeerlijk zijn. TI staat voor 'good governance' bij bedrijven en overheid, in woord en daad, naar letter en geest.
Image
J. (Jeroen) Brabers (secretaris – onbezoldigd)

Mr. Jeroen Brabers was van 2013 tot eind 2019 onafhankelijk adviseur op het gebied van integriteit en compliance: Jeroen Brabers Integrity & Compliance. Van maart 2005 tot 2011 was hij Group Director Integrity bij TNT en van januari 2011 tot oktober 2012 bij TNT Express. Voor die tijd was Jeroen Brabers onder meer General Counsel en Corporate Secretary bij TNT. Als General Counsel was Jeroen onder meer verantwoordelijk voor corporate governance en compliance. In de jaren daarvoor was Jeroen onder andere secretaris van de Raad van Bestuur en secretaris van de vennootschap bij Koninklijke KPN. In die jaren was hij nauw betrokken bij de privatisering en beursgang van KPN en de overname van het Australische TNT Ltd en vervolgens de afsplitsing van TNT Post Groep. Jeroen begon zijn loopbaan in 1978 als advocaat bij Loeff & Van der Ploeg te Amsterdam. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en de University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten. Jeroen is sinds 2007 actief bij Transparency International Nederland en sedert 2012 lid van de Commissie Bescherming Klokkenluiders. Jeroen was verder sedert 2009 lid van de CR & Anti-Corruptie Commissie van de International Chamber of Commerce en sedert 2013 voorzitter van de CR & Anti-Corruptie Commissie van ICC Nederland, functies die hij per 1 januari 2020 heeft neergelegd. Van januari 2008 tot oktober 2012 was Jeroen Board Delegate van de World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative.

Image
K. (Kamala) Laghate (penningmeester - onbezoldigd)
Kamala is thans werkzaam bij het Nationaal Contact Punt voor de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, waar zij klachten behandelt tegen bedrijven. Zij is sinds 2000 actief op het gebied van mensenrechten en sinds 2014 op het gebied van Business & Human Rights. Zowel bij de overheid als bij diverse ngo’s heeft zij complexe programma’s zowel inhoudelijk als financieel geleid. Sinds 2016 is zij tevens voorzitter van de werkgroep Mensenrechten en Bedrijfsleven bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Kamala heeft Masters in Slavistiek en Bedrijfskunde en een grote voorliefde voor financieel management.
Image
P. (Peter) van Veen (bestuurslid – onbezoldigd)
Sinds september 2017 is Peter Global Ethics & Compliance Director bij Dentsu Aegis Network, in Londen. Hiervoor was hij directeur van het Business Integrity Program van TI-UK en gaf hij leiding aan de zakelijke activiteiten van TI-UK, waaronder onderzoek, belangenbehartiging en capaciteitsopbouw. Peter startte zijn carrière met het schrijven van economische en politieke risicorapporten bij de EIU, gevolgd door diverse functies op het gebied van logistiek en management voor bedrijven zoals Shell, Accenture en Bertelsmann. Peter heeft een BA in Economie behaald aan de Victoria University te Wellington (New Zeeland), een MA in Latijns-Amerikaanse studies aan het Institute of Latin American Studies (Universiteit van London) en een postdoctoraal diploma in Corporate Governance en Business Ethics, van Birkbeck College (Universiteit van Londen). Hij is lid van het Europees Instituut voor Corporate Governance, een Fellow van de RSA en een Fellow van het Chartered Management Institute.
Image
T. (Tessa) Kits (bestuurslid – onbezoldigd)

Tessa Quirine Kits is werkzaam als Expert Geografisch Risico bij Rabobank sinds begin 2016. In deze rol spreekt zij met bedrijven over sancties en het voorkomen van witwassen en corruptie en geeft zij workshops over dit onderwerp aan klanten en collega’s. Ze heeft Bedrijfskunde gestudeerd in Groningen en begon haar loopbaan in de financiële dienstverlening als concern trainee bij ABN AMRO in 2001. Door haar interesse in andere culturen heeft zij altijd in een internationale context gewerkt en o.a. in Roemenië, India en het Verenigd Koninkrijk gewoond. Voor Rabobank is Tessa begonnen als International Desk Manager eind 2010 waar ze verantwoordelijk was voor de Nederlandse bedrijven die investeren in het VK & Ierland. In die periode is zij board member geweest van de Netherlands British Chamber of Commerce. Na haar vertrek uit Londen heeft zij met haar man en 3 kinderen ruim een half jaar gereisd in Azië waarna ze zijn teruggekeerd naar Amsterdam Noord waar zij nu wonen. Zij is voorzitter van de coöperatie Café ’t Sluisje U.A. welke zij mede opgericht heeft om het café uit 1565 voor de buurt te kunnen behouden door het te kopen via crowdfunding. Zij zal terugtreden als voorzitter in juni 2020.

Image
R. (Ronald) Visser (bestuurslid – onbezoldigd)

Ronald is historicus (eigentijdse geschiedenis van Midden- en Oost-Europa) en heeft zich sinds zijn studie volledig gericht op internationale samenwerking. Hij is nu twintig jaar werkzaam in dit veld en heeft zich daarin gefocust op fondsenwerving en relatiebeheer, met name met overheidsinstellingen, de EU en grote fondsen. Hij woonde daarbij veelal in het buitenland en is sinds maart 2017 weer woonachtig in Nederland waar hij werkzaam is als hoofd donorrelaties bij Solidaridad. Ronald werkte in zijn carrière onder andere ruim acht jaar voor het TI Secretariaat in Berlijn. Ook hier was hij verantwoordelijk voor fondsenwerving en relatiebeheer. Na twee jaar terug te zijn in Nederland heeft hij bij TI-NL aangegeven zich graag op vrijwillige basis in te gaan zetten voor TI-NL. Hij gebruikt graag zijn energie en kennis met name op het gebied van fondsenwerving. Zijn motivatie is gedreven door een diep geloof in de kracht en de rol van het TI-netwerk; zijn wens om naast internationaal ook op nationaal niveau iets te kunnen betekenen; en zijn overtuiging dat de strijd tegen corruptie ook in Nederland moet plaatsvinden. Ronald woont in Utrecht met zijn vrouw en met zijn zoon.

Image
B. (Birgitte) van Haaren (bestuurslid – onbezoldigd)

Birgitte van Haaren is een ervaren toezichthouder en ondernemer. Tegenwoordig is zij werkzaam als zelfstandig toezichthouder en adviseur. Vanuit haar brede studieachtergrond – economie en accountancy – is zij actief geweest in vele (inter-)nationale leidinggevende functies in de zakelijke en financiële dienstverlening, handel en logistiek. Zo werkte ze in de Benelux, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Zij is eveneens zeer ervaren met vraagstukken op het gebied van blockchain, corporate governance, integriteit en compliance. Tevens is zij actief betrokken geweest bij de opzet van het Institute for Financial Crime.

Naast haar huidige werkzaamheden is zij recent gestart met een promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit onderzoek richt zich op Blockchain en governancestructuren van deze nieuwe technologische oplossing.

Bestuursleden van Transparency International Nederland worden gekozen op voordracht van de ALV of het bestuur. Het profiel en de benodigde competenties wordt per functie vastgesteld, met dien verstande dat alle leden van het bestuur aan de vereisten van integriteit moeten voldoen. Leden van het bestuur onderschrijven de Verklaring van Visie, Waarden en Leidend Principes en Code of Conduct van TI-NL, en tekenen een Register of Interests, dat u hier kunt inzien: Register of Interests.

Leden van het bestuur kunnen voor maximaal drie termijnen van drie jaar worden gekozen – te dien verstande dat tussen de tweede termijn en herverkiezing voor de derde termijn een jaar in acht genomen dient te worden. Om herverkiezing en termijnen in de gaten te houden is een rooster van aftreden ingesteld. Door de ALV kan in bijzondere gevallen worden afgeweken van de verkiezingstermijnen.

Raad van Advies
Op 18 december 2019 heeft het bestuur van TI-NL een Raad van Advies aangesteld. Leden voor de Raad van Advies zijn op voordracht van het gehele bestuur benoemd voor een periode van twee jaar met maximaal twee maal een herbenoeming. Zij verbinden zich onbezoldigd aan TI-NL en hebben geen statutair vastgelegde rol. Het lidmaatschap geldt als een erefunctie.

Leden van de Raad van Advies zijn:
- Geert Corstens
- Jacqueline Tammenons Bakker
- Jeroen Dijsselbloem
- Joanne Keller
- Leo Huberts
- Marcel Pheijffer
- Tom de BruijnKabinet

Het kabinet van Transparency International Nederland is als volgt samengesteld:

Image
Lousewies van der Laan (Directeur)

Lousewies (1966) is sinds oktober 2020 directeur van Transparency International Nederland. Ze brengt TI-NL ervaring in de politiek (Europees Parlement en Tweede Kamer), het bedrijfsleven (onder andere als Ambassadeur voor de Digitale Economie voor Nederland ICT) en in verschillende internationale en Europese organisaties (Internationaal Strafhof, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers en de Europese Commissie). Lousewies is afgestudeerd jurist (Rijksuniversiteit Leiden) en heeft een Diploma in International Economic Relations van de Johns Hopkins University School for Advanced International Studies .

Hier kunt u het Register of Interests van Lousewies van der Laan inzien.

Image
Lotte Rooijendijk (Project Lead – 1 FTE)

Lotte (1985) is sinds januari 2016 werkzaam bij Transparency International Nederland, waar zij betrokken is bij internationale (onderzoeks-)projecten op het gebied van anti-corruptie, transparantie, goed bestuur en mensenrechten. In 2015 en 2016 was Lotte conceptontwikkelaar en copywriter in film en tekst en onderzocht zij de informatie- en kennisuitwisseling tussen overheid en burger voor de United Nations E-Government Survey 2016. In 2013 en 2014 deed Lotte onderzoek naar crisis-geïnduceerde Noord-Zuid migratie voor de Universiteit van Utrecht. Lotte is afgestudeerd met een Master of Science in International Development Studies aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heeft zij een Bachelor of Science in Sociale Geografie & Planologie en een Bachelor of Engineering in Supply Chain Management.

Image
Kirsten van Loo (Project Officer – 0,8 FTE)

Kirsten werkt sinds augustus 2019 als projectmedewerker voor Transparency International Nederland. Hiervoor werkte ze aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht als docent in Internationaal en Europees Recht, en bij de afdeling Algemene Rechtsleer. Ook heeft ze jurisprudentieonderzoek gedaan naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waarin ze het gebruik van het argument 'bescherming van de rechtsstaat' onderzocht. Daarnaast werkt Kirsten als reisleider van wandeltochten en outdoorreizen in onder meer IJsland, Noorwegen en Ierland. In 2012 is Kirsten afgestudeerd in Public International Law aan de UvA.


Strategie

Tijdens de ALV van TI-NL van 11 december 2018 is de strategie van TI-NL voor de jaren 2019-2022 gepresenteerd.

Speerpunten in 2019-2022 zijn:

 • Transparantie: corruptie zichtbaar maken
 • Integriteit: een kernwaarde in Nederland
 • TI-NL: dé anti-corruptie organisatie in Nederland

Specifieke thema's waar TI-NL aandacht aan besteedt zijn de bescherming van klokkenluiders en bronnen, transparante vennootschapsstructuren (UBO), de aanpak van illegale geldstromen, de bewustwording en aanpak van corruptie in het Nederlandse bedrijfsleven, asset recovery en de positie van slachtoffers van corruptie, de aanpak van straffeloosheid, een transparante en integere lobby en anti-corruptie educatie.


Download en lees verder: Strategie 2019-2022.pdf


ANBI status

Transparency International Nederland is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst heeft TI-NL als ANBI geregistreerd onder nummer: RSIN/fiscaal nummer 814129705. Je kunt dit controleren bij de Belastingdienst.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer;
 • het post- of bezoekadres van de instelling;
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI;
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan;
 • de functie van de bestuurders;
 • de namen van de bestuurders;
 • het beloningsbeleid;
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 • een financiële verantwoording.

Het bestuur van TI-NL heeft op onderhavige website aan haar verplichtingen voldaan. Mocht je bepaalde informatie om welke reden dan ook niet aantreffen, dan verzoeken wij je dat bij ons te melden, via communicatie@transparency.nl.


Governance Code

Governance Code

Deze Code omvat regels, richtlijnen en werkwijzen die binnen TI-NL worden gehanteerd en die deels een uitwerking zijn van hetgeen volgt uit de Statuten van TI-NL en het Huishoudelijk Reglement van TI-NL.

Governance Code


Statuten

Statuten

Statuten Transparency International Nederland (laatst gewijzigd op 6 november 2017).

Statuten - Download en Bekijk

Dit is een weergave van de artikelen in de statuten, aan dit stuk kunnen geen rechten worden ontleend. Een (digitale) kopie van de originele statuten kan worden opgevraagd via communicatie@transparency.nl.Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld door de ALV van 1 oktober 2007.


Jaarverslagen & Jaarrekeningen


Klachtenreglement


Klachtenreglement

Heeft u een klacht over Transparency International Nederland? Lees dan ons klachtenreglement, dat is vastgesteld op 10 november 2016. Dit reglement heeft tot doel om klachten binnen de vereniging veilig aan de orde te kunnen stellen en op adequate wijze te behandelen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen.

Het Klachtenreglement van TI-NL voorziet in de procedure ter uitvoering van het klachtrecht voor vrijwilligers, deelnemers, institutionele, individuele- en personeelsleden van Transparency International Nederland, voortvloeiend uit de Verklaring van Visie, Waarden en Leidende Principes en de Code of Conduct van de vereniging Transparency International Nederland. Het Klachtenreglement staat dus niet op zichzelf en dient in samenhang met de overige gedragscodes en richtlijnen van TI-NL te worden gelezen. Deze overige documenten vindt u tevens op deze internetpagina.

Klachtenreglement