Sinds 2012 is het lidmaatschap van TI-NL uitgebreid naar rechtspersonen. Hierdoor wordt bedrijven, professionele organisaties, NGO’s, (semi-) publieke organen en andere entiteiten de mogelijkheid geboden om institutioneel lid te worden.


TI-NL wil haar ledenbestand uitbreiden en naamsbekendheid vergroten om haar ambities zo goed mogelijk te kunnen realiseren en bepleiten. Daarnaast hoopt TI-NL institutionele leden als stakeholder te betrekken bij haar doelstellingen. Dit geschiedt in samenhang met de in het bedrijfsleven algemeen aanvaarde principes van good corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het rechtvaardigen van hun “licence to operate” in onze maatschappij.

Activiteiten


Als institutioneel lid kunt u deelnemen aan alle bijeenkomsten en zo uw netwerk aanzienlijk vergroten. Met inachtneming van de actuele behoefte zullen de activiteiten voor de bedrijfsleden geleidelijk worden ontwikkeld, uitgerold en uitgebreid, waar onder:

 • participatie in het Business Integrity Forum (“BIF”) van TI-NL, dat momenteel reeds uit vierentwintig leden bestaat. TI-NL organiseert vier keer per kwartaal een bijeenkomst met een actueel en relevant thema gerelateerd aan anti-corruptie voor haar leden van het Business Integrity Forum. Dit Forum is specifiek gericht op de wensen en behoeften van haar institutionele leden;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen en conferenties die TI-NL organiseert, al dan niet in samenwerking met andere organisaties of instellingen. De nadruk hier wordt gelegd op: bewustwording en aanpak voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name het MKB, decentralisatie – integriteit lagere overheden, verbetering van de bescherming van klokkenluiders en lobbyen en de financiering van politieke partijen; andere belangrijke onderwerpen zijn sport en educatie
 • toegang tot (toekomstige) TI-NL tools, zoals guidance papers, richtlijnen en checklists voor zelfbeoordeling, monitoring en reporting, die regelmatig worden ge-update;
 • toegang tot TI-documentatie aangaande corruptie in de zakenwereld, die aansluit bij de relevante ontwikkelingen en, zo mogelijk, toegang tot TI experts in landen die deel uitmaken van het internationaal netwerk van TI, dat bestaat uit lokale chapters en vaste vertegenwoordigingen in meer dan 100 landen; en
 • plaatsing door TI-NL op de website van de beste initiatieven voor corruptiebestrijding, als voorbeeld en inspiratie voor andere institutionele leden.

Financiële Bijdrage


Een rechtspersoon kan institutioneel lid van TI-NL worden door een jaarlijkse bijdrage van:

 • minimaal 5000 euro voor vennootschappen die beursgenoteerd zijn en/of voor vennootschappen die meer dan 1500 werknemers hebben en/of een omzet van meer dan 50 mln euro;
 • voor andere vennootschappen bedraagt het lidmaatschap minimaal 2500 euro.
 • Wij vragen u het werk ‘preventie en bestrijding van corruptie’ door TI-NL te ondersteunen met een hoger bedrag indien dit mogelijk is.

Voorwaarden


Behalve de financiële contributie, zullen institutionele leden worden geacht:

 1. de doelstellingen van TI-NL volledig te onderschrijven;
 2. de ‘Visie, Waarden en Leidende Principes’ en ‘Code of Conduct’ van TI-NL te onderschrijven; en
 3. TI-NL te overtuigen van de oprechtheid en de wil om corruptie te willen bestrijden, middels de momenteel vigerende gedragscode, beleidslijnen, anti-corruptieprogramma en externe communicatie op dit gebied. Ieder institutioneel lid zal onvoorwaardelijk gehouden zijn om corruptie publiekelijk te verwerpen.

Donateur worden?

Rechtpersonen die geen lid willen worden kunnen uiteraard ook donateur worden (en daarbij van de ANBI-status van TI-NL profiteren) mits aan de andere hierboven vermelde voorwaarden is voldaan. Daarnaast zouden rechtspersonen op andere wijze kunnen bijdragen, zoals het hosten van evenementen, het leveren van sprekers en het sponsoren van activiteiten, e.e.a. uiteraard binnen de TI-NL beleidslijnen en zonder “quid-pro-quo” voorwaarden. Zie daarvoor hieronder “Donateurs”.

Kennismaken?


Bedrijven en organisaties die overwegen lid te worden van TI-NL worden verzocht contact op te nemen met de directeur van TI-NL:

Lousewies van der Laan – l.vanderlaan@transparency.nl