TI rapport “Money, politics and power risks in Europe”

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Den Haag – 6 juni 2012. Na het rapport over het Nederlandse integriteitsysteem van 14 mei j.l. is op 6 juni het rapport “Money, politics and power risks in Europe” in Brussel gepubliceerd. Veel aandacht ging in de pers uit naar de relatie tussen budgettekorten en corruptie, die vooral in de landen van de middellandse zee ongunstig is. Maar meer in het algemeen is duidelijk is dat bestrijding van corruptie bijdraagt aan betere uitkomsten van economische processen en meer welvaart en daarmee lagere begrotingstekorten.

Wat betreft de andere analyses en aanbevelingen bevatten beide rapporten meer belangwekkende informatie. Zo is duidelijk geworden dat versterking van de parlementaire integriteit niet alleen nodig is in Nederland, maar ook in veel andere Europese landen. In ons land zou een gedragscode voor nieuwe Tweede Kamerleden een goed begin kunnen zijn. Daarnaast moet net als bij andere Europese landen ook de informatievoorziening vanuit de overheid goed geregeld zijn evenals de lobbyactiviteiten. Het eerste betekent een grondige vernieuwing van de wet openbaarheid van bestuur. Dat het beschermd maar ook goed melden van klokkenluiders in Nederland evenals in een aantal andere landen nodig is zal weinigen verbazen.

Tenslotte blijkt uit het rapport van Transparency International dat het bedrijfsleven in veel landen tot dusverre nog nauwelijks betrokken geweest bij zaken als partijfinanciering, lobbyen en het goed omgaan met klokkenluiders. Dat is een omissie. Corruptie en integriteit zijn zaken waar zowel de overheid als het bedrijfsleven mee te maken hebben.

•    versterking van de parlementaire integriteit (pag 46),
NB: Deze schiet in Nederland ernstig te kort, zoals ook blijkt uit de aanbevelingen voor Nederland;

•    betere bestuurlijke informatievoorziening (onze WOB) (pag 47) en

•    bescherming van klokkenluiders (pag 48).

•    de relatie van het bedrijfsleven met partijfinanciering, lobbyen en ook de bescherming van klokkenluiders (pag 50).

Aanvullende informatie kunt u krijgen van Paul Arlman via voorzitter@transparency.nl

Link naar het Report.

Link naar de Nederlandse aanbevelingen uit de NIS studie: Netherlands_Recommendations