PERSBERICHT Corruption Perception Index 2012

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Speerpunten

  • Transparency International Nederland: ‘Veilig melden van integriteitschendingen verdient meer aandacht’
  • Politiek en onderwijs dienen het belang van integriteit een hogere prioriteit te geven’
  • Nederland blijft hoog scoren in de Corruption Perception Index (CPI) 2012 van

Op 5 december a.s. presenteert Transparency International Nederland (TI NL) tijdens een persbijeenkomst in de Haagse Nieuwspoort een drietal ‘policy papers’ en de vernieuwde Corruption Perception Index 2012.

Klokkenluiders

TI NL publiceert op 5 december de policy paper ‘Veilig melden’, geschreven door mr Willeke Slingerland. Met dit beleidsdocument wil TI NL een bijdrage leveren aan verdere discussie over deze problematiek. Nederland loopt, net als veel andere Europese landen, achter met de bescherming van de integere klokkenluider. Veel bedrijven en overheidsinstanties hebben intern goede regelingen, maar de uitvoering en toepassing ervan laten vaak te wensen over. Het op 1 oktober j.l. opgerichte Meld- en Adviespunt Klokkenluiders is een stap in de goede richting, maar aan de veiligheid van de klokkenluider voegt het weinig toe. TI NL verwacht dat het voorstel voor een Huis van de Klokkenluider in verdere discussies verdiept en verbeterd kan worden.

Onderwijs en politiek

Uit een enquête van TI NL komt naar voren dat het onderwijs een hogere prioriteit dient te geven aan het thema integriteit. Voor TI NL is dat een goede reden om een speciaal op het onderwijs gerichte brochure uit te willen geven. De goede initiatieven ten spijt, verdient in het regeringsbeleid meer aandacht te worden besteed aan een actieve bestrijding van corruptie en de handel in macht en invloed. Een meer zichtbare vervolging van ernstige incidenten verdient aanbeveling.

Achterstallig onderhoud

Uit de in mei j.l. uitgebrachte studie van TI NL naar ons nationaal integriteitsysteem (NIS), blijkt dat Nederland zeker in vergelijking met andere EU-landen kan bogen op een behoorlijke integriteitstructuur. Op velerlei terreinen echter is sprake van soms ernstig achterstallig onderhoud. Zo is onvoldoende transparant op welke manier de lobbywereld invloed uitoefent op regering en parlement. Ook de benoeming van hoge topambtenaren is niet transparant genoeg. Verder kent het wetsvoorstel voor de financiering van politieke partijen diverse zwakten. Daarnaast voldoet Nederland nog onvoldoende aan de eisen uit de OESO- en VN-verdragen inzake de vervolging van door Nederlandse bedrijven in het buitenland gepleegde corruptie. Dit terwijl de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar ook Duitsland hun wetgeving en vervolging krachtig hebben aangescherpt. Met name ten aanzien van het MKB verdient dit onderwerp meer
aandacht.

CPI

In de op 5 december uitgebrachte Corruption Perception Index van Transparency International scoort Nederland wederom hoog. Deze index, die sinds 1995 wordt gepubliceerd, probeert een beeld te geven van de percepties en meningen van groepen in de samenleving over corruptieniveaus in alle landen ter wereld. De index is echter niet een weergave van feitelijke corruptie, al wordt deze daarvoor wel vaak gebruikt. Op de methodologie van de index is het een en ander op te merken, maar het blijft een instrument dat het thema corruptie de aandacht geeft die het verdient en het anticorruptiebeleid voor het voetlicht brengt.

Meer informatie over de CPI 2012 wordt op 5 december bekend gemaakt door Transparency International, op de website www.transparency.org. Transparency International is een wereldwijde niet-gouvernementele organisatie die zich inzet om integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te bevorderen in de samenleving en daarmee de corruptie in de wereld uit te bannen.

=======================================================================
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u bellen met Transparency International Nederland, Paul Arlman (voorzitter), e-mail: voorzitter@transparency.nl, mob: +31-(0)6-53 67 73 26, www.transparency.nl