De UK heeft een anti-corruption plan – what about us?

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Internationaal, Kwesties, Wetgeving

Hoofddorp, 13 februari 2015 – Op 18 december jl. heeft de Britse overheid het ‘UK Anti-Corruption Plan’ bekend gemaakt. Het doel van het plan is de strategische richting van anti-corruptie activiteiten in Groot-Brittannië in 2015 te bepalen. Het moet bovendien zorgen voor meer samenwerking en consistentie tussen de publieke en private sector.

Om dit te bereiken zijn zestig actiepunten opgesteld. De actiepunten zijn georganiseerd rondom vier thema’s: ‘Pursue,’ ‘Prevent,’ ‘Protect,’ en ‘Prepare.’

Dit is een aantal van de voorgestelde acties:

  • Er wordt onderzoek gedaan door het ministerie van Justitie naar de mogelijkheid om bedrijven strafrechtelijk aansprakelijk te stellen als ze economische misdrijven niet hebben kunnen voorkomen. Deze strafrechtelijk aansprakelijkheid geldt als een werknemer of een derde partij, zoals een agent, een economische misdrijf pleegt, zelfs als de bestuursleden of senior officers geen kennis hadden van het misdrijf. Wel wordt er een verdedigingsgrond voor bedrijven gecreëerd. Bedrijven kunnen deze grond inroepen wanneer zij kunnen aantonen de geschikte procedures (adequate procedures) ingesteld te hebben om financieel-economische misdrijven te voorkomen.
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Department for Business, Innovation and Skills overwegen om klokkenluiders extra aan te moedigen en te beschermen in gevallen waarbij sprake is van mogelijke omkoping en corruptie.
  • Er wordt een voor het publiek toegankelijk centraal register van uiteindelijk belanghebbenden van Britse bedrijven opgezet. Personen die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van een Brits bedrijf bezitten, of op een andere manier controle uitoefenen over een bedrijf of het management van een bedrijf, kunnen hierdoor geïdentificeerd worden.
  • Er wordt een nationaal inlichtingenteam opgericht, dat zich zal richten op grootschalige binnenlandse en internationale omkoping en corruptie, samengesteld door de National Crime Agency.
  • De publieke en private sector beter met elkaar laten communiceren, door een forum te creëren waarin maatschappelijke organisaties en bedrijfsleiding de discussie aangaan met de overheid over zaken als corruptie en omkoping.
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken overweegt om de bevoegdheden van politie en justitie verder uit te breiden om financieel economische criminaliteit te onderzoeken.

Destijds heeft de Britse overheid vastgesteld dat de meeste actiepunten binnen een jaar opgevolgd moeten zijn. De implementatie van het actieplan wordt mogelijk beïnvloedt door de verkiezingen in maart 2015.

Voor Nederland wordt het ook tijd om te gaan kijken naar een nationaal anti-corruptieplan. Het doel hiervan moet hetzelfde zijn als het UK anti-corruption plan: een consistent plan om corruptie te bestrijden. Mogelijke partners hiervoor zijn het bedrijfsleven en maatschappelijk organisaties. Onderwerpen als bescherming van klokkenluiders, uiteindelijk belanghebbenden, aansprakelijkheid van bedrijven/personen en anti-corruptiefora moeten in het plan behandeld worden. Het instellen van een dergelijk nationaal anti-corruptieplan zou een grote stap voorwaarts zijn in het Nederlandse anti-corruptieoffensief.