Atradius

Atradius – Nieuwe regels voor “schone” export

Anne Scheltema BeduinCorruptie, Feature, Integriteit, Internationaal, Private sector

Amsterdam, 31 oktober 2018 – Vanaf 30 oktober 2018 zijn nieuwe regels van toepassing voor exporteurs die gebruik maken van een exportkredietverzekering (EKV) van Atradius Dutch State Business (Atradius DSB). Atradius DSB zal vaker met klanten in gesprek gaan over de integriteitsrisico’s in verband met partijen die relevant zijn voor de verzekerde transactie.

Een bijzonder bedrijf

Atradius DSB heeft een bijzondere positie in de markt: het bedrijf biedt namens de Nederlandse staat exportkredietverzekeringen aan ondernemers. Het gaat bijvoorbeeld om transacties met een lange fabricagetijd of krediettermijn, waardoor de risico’s voor particuliere kredietverzekeraars soms te groot zijn.

Omdat Atradius DSB deze verzekeringen namens en op rekening van de Nederlandse staat aanbiedt, wordt het werk van Atradius DNB beheerst door staatsbeleid (EKV-beleid).

Anti-corruptie en compliance

De OESO-richtlijn tegen omkoping is een belangrijke bron voor informatie en regels inzake integer zakendoen en eerlijke handel. De afgelopen jaren is een aantal grote schikkingen getroffen met Nederlandse bedrijven vanwege corruptie gepleegd in het buitenland. Hieruit blijkt dat ook Nederlandse bedrijven soms nog niet allemaal “schoon” opereren in het buitenland. Bovendien is er wereldwijd een toenemende aandacht voor compliance.

Transparency International Nederland (TI-NL) is daarom sinds 2015 in gesprek met Atradius DSB om te kijken op welke wijze zij in hun werkzaamheden kunnen bijdragen aan de strijd tegen corruptie. Mede met input van TI-NL heeft Atradius DSB het EKV-beleid rondom omkoping aangescherpt zodat dit beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, de Nederlandse wet- en regelgeving en het beleid en de praktijk van andere kredietverzekeraars.

Maatregelen getroffen door Atradius DSB

Atradius DSB heeft hierbij gekozen voor een risico-benadering, waarbij situaties met een verhoogd risico op integriteitsissues (bijvoorbeeld in landen die slecht scoren op de Corruption Perceptions Index of door het gebruik van agenten of tussenpersonen) sneller door Atradius DSB met de desbetreffende klant een gesprek aan zal worden gegaan.

De belangrijkste wijzigingen zijn onder te verdelen in vier categorieën:

 1. Aanpassingen op het gebied van omkoping
  De reikwijdte van het beleid is uitgebreid en de sancties op omkoping zijn verzwaard. Zo kan besloten worden dat klanten een tijdelijke ontzegging van de EKV-faciliteit krijgen. Ook is er een anti-omkopingsverklaring geïntroduceerd, waarin klanten tekenen voor de juistheid en volledigheid van de door hen aangeleverde informatie.
 2. Risk-based due diligence voor de risico-acceptatieteams van Atradius DSB
  Er zijn nu duidelijke procedures vastgelegd met betrekking tot de risico-acceptatie die het eenvoudiger maken om due diligence te doen. Bovendien zijn de agent en zijn vergoeding opgenomen in de verzekeringsdocumentatie.
 3. Verduidelijking van de mededelingsplicht en mogelijke gevolgen van eventueel verzuim
  Zowel in het aanvraagformulier als de overeenkomst staat duidelijker vermeld dat er een mededelingsplicht is voor de aanvrager en verzekerde. Deze plicht heeft betrekking tot het risico op omkoping, de financiële risico’s op land of afnemer en de mogelijke milieu en sociale effecten van de transactie en het project.
 4. Inzagerecht voor de Nederlandse staat
  Dit inzagerecht stelt de Nederlandse staat in de gelegenheid om te onderzoeken of een verzekerde zich inderdaad houdt aan haar verplichtingen of dat de verzekerde voldoet aan voorwaarden voor schadevergoeding onder de overeenkomst.