CBS

CBS zal SDG’s monitoren

Lotte RooijendijkCorruptie, Extern nieuws, Feature, Internationaal, Kwesties, Nationaal

Amsterdam, 25 juli 2016 – Voor een succesvolle implementatie van de Sustainable Development Goals is het van groot belang dat de voortgang goed wordt gemonitord. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal deze gegevens voor Nederland verzamelen en participeert ook in een internationale expert groep die de SDG-indicatoren uitwerkt. Een inventarisatie door het CBS toont aan dat er op dit moment in Nederland (nog maar) 37% van de indicatoren aanwezig zijn.

In september 2015 werden de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) in New York door de VN-lidstaten aangenomen als opvolgers van de Millenium Development Goals (MDG’s). Van de MDG’s heeft men onder andere geleerd dat een gebrek aan verantwoording en voortgangsmetingen het behalen van de gestelde doelen verhindert.

Hermanus Rietveld, coördinator van de werkzaamheden op het gebied van SDG’s bij het CBS, zegt hierover: “De 17 doelen bouwen voort op de Millenium Development Goals. Daarmee is veel bereikt, maar de monitoring liet te wensen over. Voor de implementatie en monitoring van de SDG’s zijn in eerste instantie de regeringen van de landen verantwoordelijk. Daarbij is afgesproken dat de gegevens zullen worden samengesteld door de nationale statistiekbureaus.”

CBS en de SDG-indicatoren

Het CBS is ook onderdeel van de Inter-Agency Expert Group on Sustainable Development Goal indicators. Deze groep werkt de SDG-indicatoren die in VN-context zijn samengesteld verder uit. Op dit moment gaat het in Nederland relatief gezien goed met de aanwezigheid van indicatoren, maar is er ook nog veel ruimte voor verbetering. Rietveld: “We hebben in april van dit jaar voor heel Nederland geïnventariseerd welke indicatoren beschikbaar zijn en welke nog ontwikkeld moeten worden. Daaruit blijkt dat voor Nederland op dit moment 37 procent van de indicatoren beschikbaar is. Dat lijkt een gering percentage, maar vergelijkbare landen zoals Duitsland en de VS scoren op dit gebied ongeveer hetzelfde. Voor ontwikkelingslanden ligt dit percentage een stuk lager.”

Er zal in november 2016 een eerste verkenning worden gepubliceerd door het CBS: “In november van dit jaar verschijnt een CBS-publicatie met een eerste verkenning op het gebied van SDG’s. Deze publicatie moet het startpunt worden van een brede discussie met onder meer planbureaus, kennisinstituten en het maatschappelijk middenveld over hoe de vooruitgang in Nederland op het terrein van Global Goals gemeten kan worden”, aldus Rietveld.

CBS

Transparency International en SDG #16

Een nieuw doel dat geen onderdeel vormde van de Millenium Development Goals is SDG #16: het bevorderen van vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties. Onder deze SDG valt de doelstelling “Een aanzienlijke vermindering van corruptie en omkoping in al haar vormen.” Transparency Internationaal is één van de partijen die zich heeft ingezet om dit onderwerp op de SDG-agenda te krijgen.

Het Transparency, Accountability & Participation (TAP) Network, waar TI bij is aangesloten, heeft een Goal 16 Advocacy Toolkit gepubliceerd. Deze Toolkit bevat richtlijnen voor het maatschappelijk middenveld waarmee zij het gesprek over SDG #16 aan kunnen gaan met de overheid en overige lokale, regionale en internationale partijen. In deze publicatie wordt wederom het belang van nationale follow-up en monitoring genoemd. Het is namelijk de enige manier is waarop het publiek de overheid en overige instanties ter verantwoording kan roepen.

De Inter-Agency Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) heeft 23 globale indicatoren geïdentificeerd voor de 12 subdoelen van SDG16. Voor deze globale indicatoren worden bestaande gegevensbronnen gebruikt, zoals nationale statistische bureaus, de Wereldbank, VN-agentschappen of Transparency International met de Corruption Perceptions Index (CPI).

Belangrijke rol voor het maatschappelijk middenveld

Hoewel nationale statistische bureaus de primaire informatiebronnen ten aanzien van de SDG-indicatoren zullen zijn, kan de data die wordt verzameld door andere actoren ook een grote rol spelen. Het maatschappelijk middenveld vormt een belangrijke link tussen overheden en belanghebbenden / de maatschappij. Hun rol in het meten en controleren van vooruitgang op nationaal niveau is onmisbaar. Onofficiële data die wordt geproduceerd door het maatschappelijk middenveld, de wetenschap, de private sector en overige multilaterale instituties vullen de statistieken aan en verzekeren dat de cijfers een juiste weerspiegeling van de werkelijkheid vormen.

Transparency International zal zich nationaal en internationaal bezig blijven houden met de anti-corruptiedoelstelling onder SDG #16. TI-NL blijft de dialoog aangaan met de overheid, media en overige partijen om het belang van corruptiebestrijding onder de aandacht te houden. Daarnaast houdt TI-NL zich bezig met de ontwikkeling van SDG anti-corruptie indicatoren en zorgen we samen voor een SDG-implementatie met impact en resultaat.