Global Strategy

De TI Global Strategy 2021-2030 is een feit

Bart VolleberghAbout Us, Algemeen, Corruptie, Jaarverslagen, Nieuws, Publicaties

Amsterdam, 15 januari 2021 – Transparency International Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging met een gezamenlijke missie: een wereld vrij van corruptie. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van alle Transparency International chapters werd de Global Strategy voor de jaren 2021-2030 vastgesteld met de titel Holding Power to Account: Macht ter verantwoording roepen.

De jaarlijkse ledenvergadering stemde in november 2020 ook voor twee resoluties met betrekking tot de nieuwe Global Strategy: een Young Integrity initiatief en de coördinatie van gezamenlijke initiatieven om te garanderen dat de ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID behandelingen en vaccins de principes van transparantie, verantwoording en bescherming van mensenrechten respecteren.

TI Global Strategy: de mogelijkheden het komende decennium

Holding Power to Account is de nieuwe strategie van TI voor de strijd tegen corruptie tot en met het jaar 2030. De titel is een bewuste keuze. TI maakt helder wat we willen bereiken: een wereld waarin machthebbers in de politiek en het bedrijfsleven ter verantwoording worden geroepen en het algemeen belang voorop staat. Nog altijd misbruiken veel  toonaangevende personen de aan hen toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin.

In de afgelopen decennia hebben we ook goede ontwikkelingen gezien. Dit schept kansen in de strijd tegen corruptie. Er is een groter wereldwijd begrip en bewustzijn van corruptie in de samenlevingen en alle lagen van de maatschappij. Bewustzijn is een eerste belangrijke stap richting verandering. Daarnaast groeit het aantal anti-corruptie wetten en hervormingen op globale schaal. Verder wordt de politiek steeds actiever bij het tegengaan van corruptie, ook aangespoord door technologische ontwikkelingen. De technologische veranderingen kunnen (in potentie) helpen in de strijd tegen corruptie, bijvoorbeeld in de vorm van blockchain, open data, algoritmische detectie van fraude bij aanbestedingen en realtime openbaarmaking van politieke donaties. Deze technologie biedt grote mogelijkheden in de komende strijd tegen corruptie. Ook de COVID-19 pandemie heeft zijn uitwerkingen: een crisis brengt een grotere roep voor economische en sociale rechtvaardigheid en uiteraard het belang van openbaarheid en controle op de massale uitgaven.

De uitdagingen in het komende decennium

Tegenover deze mogelijkheden blijven er veel uitdagingen bestaan. Zonder krachtig optreden zullen de risico’s van meer corruptie – en de omvang van de veroorzaakte schade – erger worden. Sociale en economische ongelijkheid blijft groeien. Bevolkingsgroei, industriële verandering en economische migratie brengen ook grote onzekerheden met zich mee, zoals conflict, voedselonzekerheid en geweld, de hedendaagse realiteit voor al een groot deel van de wereldbevolking. Zonder actie kunnen bestaande en nieuwe crises voor een zeer instabiele wereld zorgen, waarin corruptie makkelijker een voet aan de grond krijgt. De armste groep mensen wordt bijvoorbeeld het hardst geraakt door de COVID-19 pandemie.

Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen ook negatieve gevolgen. Denk aan de ongekende macht van de big tech bedrijven, zoals Microsoft en Amazon. De nieuwe technologische ontwikkelingen bieden ook nieuwe mogelijkheden voor corruptie, in het geval van AI, big data en social media. Effectieve en regulerende wetgeving op dit gebied staat vaak nog in de kinderschoenen, wat het des te dreigender maakt.

Verder is er een wereldwijde trend te zien naar nationalistische, populistische politiek, in zowel democratische als non-democratische landen. Deze regimes willen liever geen toezicht of controle op hun macht. De rechtstaat is in het afgelopen decennium ook verzwakt in de meeste landen in de wereld. En er is een neergaande trend te zien in het vertrouwen van mensen in overheden en instellingen. Het maatschappelijk middenveld en veel vrijheden staan in veel landen onder druk. Ten slotte zijn de internationale organisaties, voorheen de leiders op het gebied van anti-corruptie beleid, niet bij machte om actie te ondernemen, omdat de internationale samenwerking afneemt. Corruptie ligt in deze wereld altijd op de loer, ook in het komende decennium.

Doelstellingen in de TI Global Strategy, 2021-2030

De nieuwe strategie bouwt deels voort op al bestaande, voortdurende doelen van Transparency International, zoals het opzetten van robuuste checks and balances, het implementeren van sterkere, grensoverschrijdende regelgevende- en handhavingsinstanties en een sterk (wereldwijd verbonden) maatschappelijk middenveld dat machthebbers ter verantwoording roept en mensen mobiliseert. Deze doelen laten samen zien wat nodig is om een wereld vrij van corruptie te bewerkstelligen. Ze zorgen ervoor dat de machthebbers verantwoording afleggen voor het algemeen belang.

Er worden zeven doelstellingen onderscheiden in de Global Strategy van 2021-2030:

  1. Het beschermen van publieke middelen;
  2. Het stoppen van ‘zwarte’ geldstromen;
  3. Het verzekeren van integriteit in de politiek;
  4. Het verhogen van integriteit in het bedrijfsleven;
  5. Het nastreven van handhaving en rechtvaardigheid;
  6. Het uitbreiden van de maatschappelijke ruimte voor verantwoording;
  7. Het bouwen van een leiderschapsgemeenschap tegen corruptie.

Uitkomsten

Deze doelstellingen werken toe naar vijftien uitkomsten. Zo leidt het beschermen van publieke middelen naar maximale transparantie bij overheidsopdrachten- en aanbestedingen. Het is van belang om ongepaste invloed van bedrijven bij levering van goederen en diensten tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het promoten en vergroten van monitoring door het maatschappelijk middenveld of nieuwe technologische tools. Ook leidt deze doelstelling naar een meer effectieve preventie van omkoping en machtsmisbruik in de publieke sector, bijvoorbeeld door het aandringen op naleving van de open data-standaarden. Op deze manier leiden elk van de zeven doelstellingen naar meerdere uitkomsten, die uitgebreid worden behandeld en kunnen worden ingezien in Holding Power to Account.

Voor (pers)vragen kunt u mailen naar communicatie@transparency.nl of bellen naar 0681083627.