UBO-register

Wereldwijd advies sterk UBO-register dankzij Transparency International

Anne Scheltema BeduinAlgemeen

Amsterdam, 2 november 2021 –  Transparency International heeft de FATF geadviseerd om de FATF-aanbeveling over het UBO-register te herzien, in verband met de zichtbaarheid van de uiteindelijk belanghebbenden bij bedrijven. Hierdoor is tijdens de plenaire vergadering van de FATF het voorstel gedaan om de desbetreffende aanbevelingen te wijzigen.

De Pandora Papers maakten eerder deze maand nog eens duidelijk hoe er op grote schaal wordt geprobeerd om de uiteindelijke eigenaren van bedrijven geheim te houden en zo met onterecht verkregen vermogens uit het zicht van opsporings- en belastingautoriteiten te blijven.

Transparency International heeft de Financial Action Task Force (FATF) geadviseerd  om de FATF-aanbeveling over UBO’s (ultimate beneficial owners) te herzien. Het gaat om de zichtbaarheid van de uiteindelijk belanghebbenden bij bedrijven. 32 TI-chapters ondertekenden het advies, waaronder TI-NL. En met succes: tijdens de jongste plenaire vergadering van de FATF is het voorstel gedaan om de betreffende FATF-aanbeveling zo te wijzigen, dat UBO-registers een vereiste worden in de bij FATF aangesloten landen. Daarnaast moedigt het voorstel aan om de registers openbaar te maken.

“Corruptie bevoordeelt weinigen en benadeelt zeer velen. Die weinigen doen alles om met hun daden en geld uit het zicht te blijven. De strijd tegen corruptie gaat dus ook om het over de hele wereld wegnemen van de bescherming van onduidelijke bedrijven en structuren, waardoor hun eigenaren zichtbaar en aanspreekbaar worden. De FATF is in de beste positie om dat te bewerkstelligen” zegt Paul Vlaanderen, oud president van de FATF en voorzitter van Transparency International Nederland.

UBO’s zijn de uiteindelijke belanghebbenden/gerechtigden van bedrijven. Alleen door effectieve, toegankelijke registers kan duidelijk worden wie de touwtjes in handen hebben. Transparantie over wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn draagt bij aan het voorkomen van corruptie, belastingontduiking en witwassen. De FATF, een intergouvernementele task force die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme, is het enige internationale orgaan dat landen er effectief toe kan aanzetten om actie te ondernemen op het gebied van UBO-transparantie.

De huidige 24e FATF-aanbeveling

Het instellen van een UBO-register is in de huidige FATF-aanbevelingen niet verplicht. De 24e FATF-aanbeveling houdt in dat landen maatregelen moeten nemen om misbruik van rechtspersonen voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen. De landen moeten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten tijdig informatie verstrekken over de uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen. De FATF-norm schrijft echter niet voor hoe landen de toegang tot informatie moeten garanderen en regels over het instellen van UBO-registers ontbreken. Transparency International vond het tijd om daar verandering in te brengen.

UBO-register binnenkort een vereiste

Daarom bracht TI een advies uit om de 24e aanbeveling te herzien. In het advies heeft TI gepleit voor het verplichten van UBO-registers en de openbaarmaking hiervan. Naar aanleiding van het ingediende advies sprak TI begin oktober met Marcus Pleyer, president van de FATF. Tijdens het gesprek erkende Pleyer het belang van UBO-transparantie. Pleyer nam het punt mee naar de plenaire FATF-vergadering, die kort na het gesprek met TI plaatsvond. Tijdens de vergadering werd een wijzigingsvoorstel voor de FATF-aanbevelingen gedaan. De voorgestelde wijziging maakt UBO-registers een vereiste. Daarnaast moedigt de FATF aan om de registers openbaar te maken. Een zeer positieve uitkomst dus: we zijn mede dankzij Transparency International en de ondertekening door TI-NL een stap dichterbij een wereldwijde standaard voor UBO-transparantie.

Een definitieve beslissing over het voorstel zal de FATF tijdens de plenaire vergadering in februari nemen.