AFT-aanbeveling

TI-NL ondertekent het advies om FATF-aanbeveling 24 te herzien

Anne Scheltema BeduinAlgemeen, Corruptie, Internationaal, Nationaal, Witwassen

Amsterdam, 20 september 2021 – Uit een analyse van Transparency International is gebleken dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn in het waarborgen van de transparantie van ‘beneficial owners’ in het wereldwijde netwerk van FATF-landen (Financial Action Task Force). Hierom heeft Transparency International afgelopen augustus samen met 32 chapters aan de FATF geadviseerd om FATF-aanbeveling 24 en bijbehorende richtsnoeren te herzien. Ook TI-NL ondertekende het advies.

‘Beneficial owners’ zijn de uiteindelijke belanghebbenden van een organisatie. De transparantie van beneficial owners draagt bij aan het voorkomen van onder meer corruptie, belastingontduiking en witwassen. Het is dan ook van groot belang dat landen deze transparantie waarborgen. De FATF is het enige internationale orgaan dat landen ertoe kan aanzetten om actie ondernemen op dit gebied. Zij kan dit doen door te stimuleren dat landen maatregelen nemen om onderzoek naar financiële criminaliteit efficiënter en doeltreffender te maken. De analyse van Transparency International toont echter aan dat er nog veel tekortkomingen zijn in het waarborgen van de transparantie van beneficial owners. Daarom wordt aanbevolen om de 24e FATF-aanbeveling te herzien.

De herziening van FATF-aanbeveling 24

De huidige 24e FATF-aanbeveling houdt in dat landen maatregelen moet nemen nemen om misbruik van rechtspersonen voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen. De landen moeten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten tijdig informatie verstrekken over de uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen. De FATF-norm schrijft echter niet voor hoe de toegang tot informatie moet worden gegarandeerd. De regering van elk land beslist zelf hoe dit gebeurt. Dit leidt tot grote verschillen tussen landen, en dat terwijl corruptie en financiële criminaliteit grensoverschrijdende problemen zijn. Het is dus tijd voor herziening.

Transparency International pleit voor een aantal belangrijke oplossingen. Zo moet de nieuwe norm alle landen verplichten informatie over uiteindelijk belanghebbenden in een register op te nemen en dit register openbaar te maken. De gegevens in het register moeten daarnaast onafhankelijk worden gecontroleerd door een registerautoriteit. Deze autoriteit moet voldoende bevoegdheden hebben om niet-naleving te bestraffen. Dezelfde rapportage- en openbaarmakingsvereisten moeten van toepassing zijn op buitenlandse ondernemingen die investeringen doen in het desbetreffende land. Ook moet de nieuwe norm de term ‘uiteindelijke belanghebbenden’ duidelijk definiëren.

Tot slot moet het aandelen aan toonder verbieden en voorzien in strikte regels voor kandidaat-aandeelhouders en bestuurders. Op deze manier worden ‘loopholes’ in de wet die anonimiteit mogelijk maken weggenomen.