bestuursleden

Transparency International Nederland zoekt drie nieuwe bestuursleden

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Nationaal, Organisatie, Vacature

Amsterdam, 19 december 2023 – Transparency International Nederland (TI-NL)  is op zoek naar drie nieuwe bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur. TI-NL is de Nederlandse afdeling van Transparency International (TI), een internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) die als taak heeft wereldwijd corruptie te bestrijden.   

TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt geleid door een algemeen directeur, Lousewies van der Laan, ondersteund door twee medewerkers, ZZP’ers, stagiaires en vrijwilligers. De financiering van TI-NL is afkomstig van individuele en institutionele leden, een aantal private fondsen en de Europese Commissie. De prioriteiten van TI-NL zijn vastgelegd in de Meerjarenstrategie 2023-2027 (zie de website Transparency International Nederland – corruptie, fraude, integriteit & meer).  

TI-NL is een vereniging waarbij een deel van de leden zich actief inzet op bepaalde thema’s. Het bestuur stelt de strategie en het beleid van TI-NL vast onder eindverantwoordelijkheid van de ALV. Het bestuur houdt tevens algemeen toezicht op de uitvoering daarvan. Het Dagelijks Bestuur (DB) overlegt regelmatig met de directeur over operationele zaken en houdt toezicht op de financiën van TI-NL. Verder zijn er onder andere commissies rond de thema’s Bescherming Klokkenluiders, Business Integriteit en Transparante Geldstromen, waarin leden/vrijwilligers actief zijn. Deze commissies worden bij voorkeur voorgezeten door een bestuurslid. 

Profiel nieuwe bestuursleden TI-NL

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, het aftreden/ niet herbenoembaar zijn van drie bestuursleden zoeken wij kandidaten die aan de volgende algemene vereisten voldoen: 

 • delen de waarden, missie en visie van TI-NL, dragen deze actief uit en hebben affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International; 
 • hebben affiniteit met of goede inhoudelijke kennis van het werkveld (corruptie, veilige meldcultuur, transparantie, rechtstaat, politiek, SDG 16 of integriteit); 
 • zijn gemiddeld 4 uur per week beschikbaar; 
 • hebben bestuurlijke ervaring en kwaliteiten, team spirit en een “hands-on” mentaliteit; 
 • zijn communicatief vaardig en hebben een open oog en oor voor de vereniging; 
 • geven inhoud aan de verantwoordelijkheden van het bestuur als werkgever van de directeur/medewerker(s) en kunnen de principes van good governance in de praktijk brengen;   
 • stellen zich onafhankelijk op en handelen zonder last of ruggespraak. 

Leden van het bestuur zijn of worden lid van TI-NL. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. De bestuursleden worden als zodanig benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV). De kandidaten stellen zich in principe beschikbaar voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals 3 jaar te verlengen. 

Hierna volgen specifieke vereisten per profiel: 

Penningmeester/lid van het Dagelijks Bestuur

Achtergrond: De administratie is per 1 januari 2024 in handen van een administratiekantoor met uitgebreide NGO-ervaring. Tevens wordt een nieuw projectmanagementsysteem in gebruik genomen. Dit moet bijdragen aan een efficiëntere interne organisatie.  

 • Heeft ervaring of affiniteit met boekhouden en financiële verslaglegging;  
 • Heeft ervaring met projectmanagement in de dienstverlening;  
 • Heeft bij voorkeur bestuurservaring in een NGO-omgeving;  
 • Kan dienen als klankbord voor het team en als intermediair tussen het externe administratiekantoor en het team. 

Algemeen bestuurslid en tevens voorzitter van de Commissie Business Integriteit

Achtergrond: De vereniging TI-NL heeft naast individuele leden ook institutionele leden, meestal bedrijven. Deze institutionele leden komen een aantal keer per jaar bijeen om te discussiëren over belangrijke integriteitsthema’s in het bedrijfsleven, het zogenaamde Business Integrity Forum (BIF). De Commissie Business Integrity organiseert deze bijeenkomsten, werft nieuwe leden en is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de institutionele leden.  

 • Heeft brede kennis van/ervaring met business integriteit vraagstukken en dilemma’s zoals corporate governance, integriteitsbeleid en compliance 
 • Beschikt over een relevant netwerk, vooral in de private sector; 
 • Is in staat om interactieve bijeenkomsten te organiseren en vorm te geven gericht op het uitwisselen en leren van elkaars ervaringen; 
 • Is in staat om groeiambities om te zetten in concrete activiteiten.

Algemeen bestuurslid en tevens voorzitter van de Commissie Transparante Geldstromen

Achtergrond: De Commissie Transparante Geldstromen brengt experts op dit gebied bijeen. Het doel is technische ondersteuning te bieden aan de staf en het bestuur van TI-NL op het gebied van het versterken van het anti-witwasbeleid en aanpak in Nederland, het tegengaan van niet-transparante constructies en het verbeteren van UBO-transparantie.  

 • Is in staat om verschillende experts op het gebied van transparante geldstromen bijeen te brengen, te motiveren en te inspireren; 
 • Heeft kennis van en ervaring met regelgeving op het gebied van transparante geldstromen; het bestrijden van witwassen en corruptie;  
 • Is in staat en bereid extern namens TI-NL standpunten naar voren te brengen in overleg met de commissie, het bestuur en het team; 
 • Kennis van technologie als middel bij het bestrijden van corruptie en bevorderen transparantie strekt tot aanbeveling. 

Reageren?

Bent u geïnteresseerd, stuur uw motivatie en CV dan uiterlijk op 22 januari 2024 naar: Frans Eusman, voorzitter TI-NL via bestuur@transparency.nl. Meer informatie over de bestuursfuncties kunt u verkrijgen via bestuur@transparency.nl of via de directeur Lousewies van der Laan – l.vanderlaan@transparency.nl. Over de selectie en daaropvolgende voordracht aan de ALV buigt zich een selectiecommissie bestaande uit leden van het bestuur en de directeur.