Bribe Payers Index 2011

Lotte RooijendijkOnderzoeken, Publicaties

Transparency International heeft op 2 november 2011 haar vijfde BribePayers Index gepubliceerd.Rond 3000 besluitvormers uit het bedrijfsleven uit 28 belangrijke exporterende landen hebben meegedaan aan een enquête waarin zij hun oordeel gaven over de mate waarin ondernemingen in het buitenland waarschijnlijk steekpenningen betalen. De perceptie was dat ondernemingen uit Nederland en Zwitserland zich in het buitenland het minst aan omkoping schuldig maken. Zij kwamen uit de bus met een cijfer van 8,8 op een schaal van 10. Ondernemingen uit Rusland en China, die US $120 miljard in het buitenlanden investeerden werden gezien als de meest waarschijnlijke omkopende partijen. China kwam uit op een score van 6,5 en Rusland sluit de lijst op plaats 28 met een 6,1. Nederland komt er dus gunstig van af. Bedenk echter dat het gaat om percepties en dat het ontvangen cijfer ruimte voor verbetering laat zien.

Andere opvallende resultaten uit het onderzoek zijn dat de veronderstelde situatie in de Europese landen sinds 2008 niet verbeterd is en dat de aangenomen waarschijnlijkheid van corruptie in het buitenland gelijk op loopt met de veronderstelde mate van corruptie in de publieke sector in het thuisland van de betrokken ondernemingen. Ons land kent weinig tot de verbeelding sprekende vervolgingen voor buitenlandse corruptie. Ook recente affaires als de bouwfraude en steekpenningen aan ambtenaren en wethouders hebben weinig internationale publiciteit gekregen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren, dat omkoping van ambtenaren op gelijke voet lijkt te staan met omkoping van ondernemingen door andere ondernemingen. Bovendien is aangegeven dat ondernemingen uit opkomende economieën zich waarschijnlijk eerder schuldig maken aan omkoping dan ondernemingen uit de industriële landen. Tenslotte, blijkt uit het onderzoek dat men veronderstelt dat corruptie vooral voorkomt in de bouw-, energie- en de mijnbouwsectoren.

Transparency International beperkt zich bij haar corruptiebestrijdingsactiviteiten niet tot dit soort enquêtes. Zo wordt momenteel Europabreed een onderzoek uitgevoerd naar de werking van integriteitssystemen van de diverse landen. Dit geeft dieper inzicht in de mate van beheersing van corruptie. Begin 2012 zijn de onderzoeksresultaten voor Nederland te verwachten.

TransparencyInternationalheeftop2november2011haarvijfdeBribePayersIndexgepubliceerd.Rond3000besluitvormersuithetbedrijfslevenuit28belangrijkeexporterendelandenhebbenmeegedaanaaneenenquêtewaarinzijhunoordeelgavenoverdematewaarinondernemingeninhetbuitenlandwaarschijnlijksteekpenningenbetalen.DeperceptiewasdatondernemingenuitNederlandenZwitserlandzichinhetbuitenlandhetminstaanomkopingschuldigmaken.Zijkwamenuitdebusmeteencijfervan8,8opeenschaalvan10.OndernemingenuitRuslandenChina,dieUS$120miljardinhetbuitenlandeninvesteerdenwerdengezienalsdemeestwaarschijnlijkeomkopendepartijen.Chinakwamuitopeenscorevan6,5enRuslandsluitdelijstopplaats28meteen6,1.