Invloed NGO's. Kompas

Onderzoek naar integriteitssystemen in Nederland (NIS)

Lotte RooijendijkAankondigingen, Onderzoeken

Transparency International heeft in samenwerking met de 23 nationale afdelingen in de Europese Unie een voorlopige overeenkomst gesloten met de Europese Commissie om een studie (National Integrity System (NIS) assessment) te verrichten naar de integriteitssystemen van de betrokken EU lidstaten.

Het project richt zich op integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid. Daarbij moeten sterke en zwakke punten worden opgespoord. Het project gaat uit van de veronderstelling dat integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid het best bevorderd worden – en corruptie voorkomen – door institutioneel beschermende maatregelen en hervormingen. Het project beoogt aanbevelingen te doen voor het te voeren beleid.

Voor elk land, moeten gegevens worden verzameld voor 13 onderdelen (1) het bedrijfsleven, (2) de burgermaatschappij, (3) de media, (4) politieke partijen, (5) corruptiebestrijdende organisaties, (6) verificatie en controle, (7) de ombudsman, (8) instellingen die toezien op de verkiezingen, (9) instellingen belast met de handhaving van de wet, (10) de overheid, (11) de rechterlijke macht; (12) de uitvoerende macht en (13)de wetgevende macht. Per onderdeel moeten specifieke vragen worden beantwoord en een cijfer worden gegeven.

Uitvoering NIS project

Het project wordt in fasen uitgevoerd. In de eerste fase moet een beleidsdocument worden opgesteld. In de tweede fase moeten de conclusies onder een ruimer publiek worden uitgedragen. Transparency International (TI) is verantwoordelijk voor het algehele project. In Nederland zal Transparency International Nederland (TI-NL) optreden als opdrachtgever en project coördinator. Het onderzoeksgedeelte moet volgens de laatste planning in een periode van acht maanden worden gerealiseerd.

Deelneming aan dit project is inmiddels opengesteld voor Nederlandse universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en externe adviseurs uit het bedrijfsleven. Belangstellenden hebben zich met hun kwalificaties schriftelijk aangemeld bij TI-NL. De geselecteerde gegadigden zullen later op basis van een zogenoemde terms reference offertes kunnen uitbrengen. Dit als onderdeel van een bij Europese aanbestedingen gebruikelijke tenderprocedure.