Nieuwe wetgeving VS biedt mogelijkheid tot hoge klokkenluidersbeloning

Lotte RooijendijkInternationaal, Klokkenluiders, Wetgeving

Sinds 1 juli 2010 is in de Verenigde Staten de Dodd-Frank Wall street Reform and Consumer Protection Act, een financiële hervormingswet van kracht. Deze wetgeving geeft de Securities and Exchange Commission (SEC) de bevoegdheid klokkenluiders die goede informatie geven die leidt tot een vervolging en een sanctie van meer dan 1 miljoen voor het frauderende bedrijf, tien tot dertig procent van de boete dat het bedrijf wordt opgelegd, uit te keren.

Niet alleen overheidsboetes tellen mee, maar ook schadevergoedingen die een rechter toekent aan gedupeerden. Klokkenluiders kunnen dankzij deze nieuwe wet een beloning van miljoenen krijgen. Ook bied de Act klokkenluiders meer bescherming tegen represailles. Doel is om met deze stimulans ook hooggeplaatste medewerkers zo ver te krijgen een misstand te melden.

De verwachting is dat de Act zal leiden tot veel meer meldingen bij de SEC. Klokkenluiders zouden, vanwege de kans op hoge financiële vergoedingen mogelijk eerder geneigd zijn direct een melding te maken bij de SEC in plaats van eerst intern een melding te doen. Om de mogelijk negatieve implicaties, van deze financiële incentives voor werknemers om direct te melden bij het SEC, op te vangen doet een bedrijf er goed aan zijn interne corporate compliance systemen te verbeteren en daarnaast te bezien op welke wijze het bedrijf ertoe kan bijdragen dat de werknemer wel gebruik maakt van de interne meldingsprocedures.