Expertgroep Klokkenluiders, interview met Gerrit de Wit voorzitter en initiatiefnemer

Lotte RooijendijkNationaal

In juni 2010 is de Expertgroep Klokkenluiders officieel opgericht.  Een kleine groep van min of meer bekende Nederlandse klokkenluiders heeft in 2008 het initiatief genomen om tot bundeling van kennis en ervaring te komen ten behoeve van de verbetering van de rechtsbescherming van klokkenluiders in de Nederlandse samenleving.  In deze editie een interview met initiatiefnemer en voorzitter Gerrit de Wit uit Alphen N-Br.

Welke doelstellingen heeft de Expertgroep Klokkenluiders wat betreft de bestrijding van corruptie en de bevordering van transparantie respectievelijk integriteit?

Onze primaire taak is uiteraard de uitvoering van onze statutaire doelstellingen(1). Er worden misstanden gemeld op allerlei terreinen.  Als een melder een misstand aan de orde stelt die ligt op het terrein van corruptie, integriteit of transparantie, zullen wij net als in andere zaken nagaan of (a) de melder te goeder trouw is,(b) hij integer is geweest,(c)  hij naar behoren heeft gehandeld. Ook zal worden bekeken of de misstand te valideren is. Als aan deze randvoorwaarden is voldaan zal worden bekeken of en op welke wijze er geïntervenieerd wordt.  Deze werkwijze zorgt ervoor dat er belangrijke feiten boven tafel komen en deze worden vervolgens op een passende en correcte wijze kenbaar gemaakt. Zo dragen wij indirect, dus via de meldingen van misstanden op het terrein van corruptie en integriteit, bij aan de bevordering van integriteit en de bestrijding van corruptie.

Op welke wijze worden de doelstellingen op het gebied van corruptiebestrijding en integriteitsbevordering vertaald in de activiteiten, diensten of producten?

Mede afhankelijk van de aard van de misstand en de aard en wens van de melder wordt bepaald of en op welke wijze er wordt geïntervenieerd. Mogelijke interventies zijn expertopinions – beoordeling van de melding en de melder en kwalificering van de misstand-,  onderzoeksrapportages en bijzondere vormen van advies, begeleiding, ondersteuning en vertegenwoordiging.

Welke activiteiten wil de Expertgroep de komende 12 maanden ondernemen?

De Expertgroep Klokkenluiden zal fungeren als Expertisecentrum en afgevaardigden leveren aan een meld, advies- en verwijspunt voor melders van misstanden in de publieke en de private sector, voor overheden, ondernemingen en andere organisaties.

Waarvoor kunnen lezers van de nieuwsbrief de Expertgroep benaderen?

De lezers kunnen de Expertgroep benaderen voor activiteiten zoals hiervoor omschreven. Ook kan de Expertgroep benaderd worden voor sturingsondersteuning, vertrouwenspersonen, mediation en/of bemiddeling in de publieke- en de private sector.

Klik hier voor gedetailleerdere informatie over de Expertgroep Klokkenluiders

(1)    Beschrijving van hoofddoelstellingen  van de Expertgroep Klokkenluiders
I. Het leveren van een inhoudelijke (maatschappelijke) bijdrage aan het  publieke debat en de verdere ontwikkeling en actualisering van het aan de  doel- en taakstellingen van aan de Stichting gerelateerde (overheids)beleid, te weten het bijdragen aan de daadwerkelijke verbetering van de positie en de rechtsbescherming van melders van misstanden en klokkenluiders.

II. Het functioneren als Expertisecentrum en als meld, advies- en verwijspunt voor melders van misstanden in de  publieke en de private sector, voor overheden, ondernemingen en overige organisaties door middel van onderzoek, beoordeling, advies, begeleiding, ondersteuning en/ of vertegenwoordiging.

III. Het aanbieden van sturingsondersteuning, vertrouwenspersonen, mediation en/of bemiddeling in de publieke en de private sector.