integritywatch

NIMA introduceert integriteitscode commerciële beroepen

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Uncategorized

Amsterdam, 26 mei 2016 – Er mag worden verwacht van professionals werkzaam in de commerciële sector, dat zij voldoende op de hoogte zijn van wat wel en niet mag. NIMA, een beroepsvereniging en exameninstituut voor marketing, communicatie & sales introduceert daarom een integriteitscode met tien regels, inclusief een bijbehorende toets waarbij wordt getoetst op basis-integriteitsniveau. De NIMA integriteitscode is een leidraad en een uiting van kwaliteit voor NIMA-professionals en is onderdeel van het lidmaatschap.

Zowel op basis van integriteit als op basis van de wet mag worden verwacht van een professional in het commerciële domein dat hij of zij voldoende op de hoogte is van wat wel is toegestaan en wat niet. Om een norm te stellen heeft NIMA de eerste Nederlandse generieke integriteitscode voor commerciële beroepen opgesteld. De code is tot stand gekomen onder leiding van de integriteitscommissie van NIMA en bevat tien gedragsregels en een bijbehorende toets. De online toets brengt het basis-integriteitsniveau in kaart waarmee professionals kunnen aantonen dat zij op de hoogte zijn van de belangrijkste integriteitsregels en wettelijke eisen.

NIMA stelt tien gouden gedragsregels

De twee pijlers van deze gedragscode zijn integriteit en verantwoordelijkheid. NIMA definieert integriteit als betrouwbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid en het niet omkoopbaar zijn. “Doen wat juist is” en dat kan volgens NIMA alleen worden bereikt met een kritische houding en bewustwording. Hierdoor wordt er eerlijk gehandeld, ontstaat er wederzijds vertrouwen en kunnen duurzame relaties worden opgebouwd. NIMA geeft aan dat professionals kritisch moeten zijn tegenover hun werkgever, klanten, andere professionals, maar bovenal tegenover hun eigen gedrag.

“Door met z’n allen te handelen met integriteit, weerspiegelen we de waarden en de reputatie van ons vak en bevorderen we de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze bedrijven.”

De twee pijlers zijn vertaald in 10 gouden gedragsregels:

  1. Wees transparant over uw werkzaamheden
  2. Vermijd belangenconflicten
  3. Ga terughoudend om met concurrentiegevoelige informatie
  4. Verzeker u van de juistheid van rapporten en verslagen
  5. Houd u aan de wet
  6. Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens
  7. Respecteer de reclameregels
  8. Leef de Mededingingswet na
  9. Respecteer intellectueel eigendom
  10. Spreek andere professionals aan op hun verantwoordelijkheden

integriteitscode

Voor wie geldt deze integriteitscode?

Deze gedragscode is bedoeld voor iedereen met een functie binnen het commercieel beroepenveld marketing, communicatie en sales. De code is bovendien verplicht gesteld voor iedereen die ingeschreven staat in het NIMA-register.

NIMA-voorzitter, Martin Huisman stelt het volgende: “Integriteit staat bij veel bedrijven en beroepsgroepen op de agenda. Het is een terecht topic omdat de manieren om aan informatie te komen enorm is toegenomen. Dat maakt misbruik makkelijker en dan mag je als beroepsvereniging niet achterblijven.” NIMA benadrukt dat marketeers eigen verantwoording moeten nemen en dat ze weten wat wel en niet kan en mag. De beroepsgroep bewust en bekwaam maken, vindt Huisman een taak van NIMA. Het is fijn als de beroepsgroep bekend staat als integer, zegt hij.

“Iedereen wordt beter van deze code. In 99 procent van de tijd doen we het ook goed. Dat gaan we nu ook laten zien.”

Bij aangetoonde geschiktheid verstrekt NIMA een keurmerk dat getoond wordt in het diplomaregister. De houdbaarheid van de Integriteitstraining is drie jaar, daarna worden de integriteitsregels opnieuw getoetst.

Handhaving integriteitscode

De gedragscode wordt gehandhaafd door de integriteitscommissie van NIMA. Iedere melding naar aanleiding van deze code wordt voorgelegd aan de voorzitter van deze commissie. Echter worden anonieme klachten niet in behandeling genomen, tenzij het feit waar de melding betrekking op heeft, heeft geleid tot maatschappelijke onrust of het aanzien of vertrouwen in de marketingsector is of wordt geschaad. Dit is een heikel punt in de gedragscode gezien dit potentieel melders, die in dit geval dienen als controleur, af zal remmen in het maken van een melding bij een vermeende overtreding of misstand.

De commissie onderzoekt de melding en professionals tegen wie een onderzoek loopt in verband met een potentiële overtreding van deze code, krijgen de mogelijkheid inhoudelijk verweer te voeren voordat de integriteitscommissie haar eindconclusies trekt. Vervolgens neemt het bestuur van NIMA naar aanleiding van het rapport van de integriteitscommissie een beslissing over de (vermeende) schending van de code en legt waar nodig een sanctie op.

Procedure overtreding van de integriteitscode

Als het bestuur besluit dat sprake is van een overtreding van de gedragscode, kan zij, afhankelijk van de aard en zwaarte van de overtreding, de volgende sancties opleggen: bij een lichte overtreding volgt een interne waarschuwing, bij een zware overtreding volgt een externe waarschuwing en verbod gebruikmaking NIMA Integerlogo voor een periode van maximaal twee jaar. Bij een recidive van een overtreding volgt een schorsing van het NIMA-lidmaatschap en registerinschrijving voor een periode van maximaal vijf jaar.

NIMA behoudt zich overigens het recht voor om over externe waarschuwingen en schorsingen te communiceren met haar leden maar zal hier naar eigen zeggen altijd gepast mee omgaan.

Het opstellen van een integriteitscode in het marketingvak is een goede ontwikkeling. Hiermee wordt erkent dat er ook hier dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Belangrijker nog, er wordt een norm gesteld die onmisbaar bij het vellen van een oordeel.