bestuursleden

Vacature: NL-EITI zoekt een onafhankelijke voorzitter

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Open Overheid, Wetgeving

Amsterdam, 18 juni 2018 – Nederland ondersteunt sinds de oprichting in 2003 het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), een initiatief dat de afdrachten van de olie, gas en mijnbouwindustrie aan overheden controleert en publiek beschikbaar maakt. Nederland heeft een multi-stakeholdergroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en is belast met de controle en beoordeling van de implementatie van The Extractive Industries Transparency Initiative Standard. NL-EITI is op zoek naar een onafhankelijke voorzitter van de multi-stakeholdergroep, waar ook Transparency International Nederland onderdeel van uitmaakt.

Wereldwijd zijn meer dan 50 landen lid van de EITI of werken aan de implementatie, waaronder Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Om tot EITI implementatie over te gaan is een aantal stappen nodig die in circa 2,5 jaar moeten leiden tot een institutioneel verankerd en soepel lopend rapportage proces waarbij jaarlijks een EITI rapport wordt opgesteld. EITI implementatie wordt vanaf het begin mede vorm gegeven door een door de overheid bijeengeroepen multi-stakeholder groep (MSG), bestaande uit de overheid, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

Boegbeeld NL-EITI en MSG-voorzitter NL-EITI

In 2017 is Dirk-Jan Koch, de grondstoffengezant van het ministerie van Buitenlandse Zaken aangesteld tot boegbeeld van de implementatie van de EITI in Nederland (NL-EITI) en tot voorzitter van de multi-stakeholder groep (MSG). De aanstelling van Dirk-Jan Koch loopt tot oktober 2018. Onder zijn leiding zal in het eerste kwartaal van 2018 de kandidatuur voor NL-EITI worden aangevraagd en zal het proces starten dat moet leiden tot een eerste NL-EITI rapportage medio 2019 (over de gegevens van 2017).

Tenminste voor de duur van de EITI implementatie (tot eind 2019) wordt een voorzitter gezocht die in nauwe samenwerking met de coördinator bij RVO het proces trekt, bijeenkomsten van de MSG voorzit en naar buiten toe als spreekbuis voor NL-EITI kan optreden.

Functieprofiel onafhankelijk voorzitter NL-EITI

Het bestuur van NL-EITI – de MSG – bestaat in totaal uit 9 leden; 3 vanuit de overheid, 3 vanuit de olie, gas en mijnbouwindustrie en 3 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Allen hebben de beschikking over een plaatsvervanger, die geen stemrecht heeft, maar de vergaderingen wel bijwoont. Verder kunnen waarnemers worden toegelaten tot de vergaderingen. De EITI komt elke twee maanden bij elkaar, in totaal zes keer per jaar. De Nederlandse overheid zoekt een onafhankelijk voorzitter die de MSG-vergaderingen kan voorzitten. Daarnaast wordt de voorzitter betrokken bij het voorbereiden van de vergaderingen, het incidenteel voorzitten van een of meerdere werkgroepen en het raadplegen van externen. De voorzitter wordt door de overheid aangesteld voor een periode van maximaal 24 maanden. Daarna kan de MSG de aanstelling eenmalig verlengen met 24 maanden.

Algemeen profiel

 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een voorzittersfunctie en ervaring met het voorzitten van
  multi-stakeholder bijeenkomsten;
 • bezit draagvlak bij de drie stakeholder groepen, of is in staat dit in korte tijd op te bouwen;
  een bruggenbouwer en verbinder, gezien de mogelijke afstand tussen verschillende stakeholders;
 • kennis van Nederlandse wet-, regelgeving en beleidsterreinen rondom het terrein van de EITI, of de bereidheid zich deze eigen te maken;
 • interesse in of betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder financiële transparantie;
 • kennis van de olie, gas en mijnbouwindustrie of bereidheid zich deze eigen te maken strekt tot aanbeveling;
 • geen directe betrokkenheid bij de olie- en gassector op welke wijze dan ook;
 • kennis van de dynamiek van maatschappelijke organisaties, in het bijzonder rondom financiële transparantie in de grondstoffen sector;
 • affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen, maar niet actief zijn in de politieke besluitvorming rondom olie- en gassector.

Competenties

1. Netwerken
2. Samenwerken
3. Vraaggerichtheid
4. Resultaatgerichtheid
5. Communiceren
6. Flexibiliteit
7. Open oor voor de leden van NL-EITI
8. In staat om met een analytische blik te komen tot een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming
9. In staat om door het aanbrengen van samenhang tot een eenduidig advies te komen waarin de belangen van de leden zijn meegewogen.

Onkostenvergoeding: conform het gestelde in de “Circulaire Vergoedingen adviescolleges en commissies” van 9 februari 2009.
Duur: 24 maanden.
Verwacht tijdsbeslag: 15 – 20 dagen per jaar (gemiddeld, wisselende intensiteit).

Geïnteresseerd?

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande vacature? Stuur dan uw CV en motivatiebrief uiterlijk 1 juli 2018 naar Geesje van Niejenhuis, coördinator NL-EITI.

Over de selectie en daarop volgende voordracht buigt zich een werving- en selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit leden van elk van de geledingen van de NL-EITI multi-stakeholdergroep. De voorzitter wordt uiteindelijk door de gehele NL-EITI multi-stakeholdergroep gekozen en bij koninklijk besluit benoemd.

Meer informatie

Lees het uitgebreide profiel hier. Voor meer informatie over de functie en sollicitatieprocedure neemt u contact op met:

Geesje van Niejenhuis (coördinator NL-EITI)
E: eiti@rvo.nl
T: 06 111 448 32