CBCR

EU-onderhandelingen voorstel Europese Commissie openbare CBCR stilgevallen?

Lotte RooijendijkAlgemeen, Europees, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 12 april 2018 – Naar aanleiding van de lopende discussies binnen de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de hoognodige maatregelen om de transparantie van bedrijven verder te verbeteren, heeft Transparency International Nederland samen met andere maatschappelijke organisaties een brief gericht aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën, pleitend voor openbare Country-by-Country Reporting (CBCR).

Nu in Duitsland een nieuwe regering is gevormd, en in Italië een nieuwe regering wordt gevormd, kunnen Europese hervormingen om niet-transparante praktijken aan te pakken, zoals agressieve belastingplanning, worden doorgezet.

Bezorgd over stilgevallen onderhandelingen rondom CBCR

Wij zijn uitermate bezorgd over het feit dat de wetgevingsonderhandelingen binnen de Raad over regels voor openbare rapportages per land (CBCR) lijken te zijn stilgevallen, sinds op 12 april 2016, alweer bijna twee jaar geleden, het wetgevingsvoorstel door de Europese Commissie werd gepresenteerd. Ook het op 4 juli 2017 door het Europees Parlement ingenomen standpunt hierover heeft het dossier niet in beweging gebracht. Wij dringen erop aan dat de Nederlandse regering zich maximaal inspant voor spoedige voortgang van EU-onderhandelingen tussen lidstaten, inclusief agendering van dit onderwerp in de Raad van Ministers.

Openbare CBCR cruciaal in creëren transparantie

Schandalen als LuxLeaks, de Panama Papers en de Paradise Papers hebben laten zien dat grote
bedrijven kunnen verbergen waar ze zaken doen, hun winst boeken en belasting betalen. Europese
burgers en leiders van EU-instellingen hebben daarom al geruime tijd aangedrongen op meer
transparantie.

Openbare CBCR is cruciaal om meer transparantie te creëren, zodat grote bedrijven gericht kunnen
worden aangesproken op hun belastinggedrag en er een einde komt aan onnodige speculaties over
de activiteiten van multinationals. Voor maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden zijn
gestandaardiseerde data over bedrijfsactiviteiten, winst of verlies en belastingafdracht per land
afzonderlijk bovendien van groot belang om, waar nodig, hun eigen overheid ter verantwoording te
kunnen roepen voor fatsoenlijke belastingheffing. Openbare CBCR voorziet tevens in een groeiende
informatiebehoefte van aandeelhouders, met name om een gedegen analyse te kunnen maken van
het belastinggedrag van grote bedrijven en bijbehorende risico’s. Daarbij is essentieel dat de
gegevens worden uitgesplitst naar elk land wereldwijd waar een multinational actief is en dat inzicht
wordt gegeven in het bedrijfsbeleid dat relevant is voor interpretatie van de gegevens. Nederland
heeft dit ook bepleit op EU-niveau en wij zouden graag zien dat Nederland zich actief blijft inzetten
voor openbare rapportage per land afzonderlijk.

Aanmoediging tot openbare CBCR als prioriteit

Eén jaar voor de volgende Europese verkiezingen moeten de Europese burgers zien dat het
probleem serieus wordt genomen en dat concrete maatregelen genomen zullen worden om niet-duurzame
belastingpraktijken zichtbaar te maken en daarmee te ontmoedigen. Wij zijn ervan
overtuigd dat met de steun van de nieuw gevormde regeringen openbare CBCR een realiteit kan
worden. Wij moedigen de Minister en Staatssecretaris van Financiën aan leiderschap te tonen en
deze wetgeving tot een Europese prioriteit te maken. Bovendien sluit dit naadloos aan bij de
aangekondigde – en zeer welkome – fiscale koerswijziging, waarbij het kabinet een leidende rol wil
nemen in het aanpassen van regels en gebruiken die internationaal aanleiding zijn om Nederland te
bekritiseren voor het faciliteren van onwenselijke fiscale constructies.